Expertkommittén limniska evertebrater

Senast ändrad: 27 februari 2020

I expertkommittén för limniska evertebrater arbetar fem experter med att analysera tillståndet för denna variationsrika organismgrupp. Omkring 200 av dem är för närvarande rödlistade.

Ryggradslösa djur i svenska sötvatten är en enormt mångformig grupp, från mycket små djurplankton, centimeterstora insekter och deras larver, till musslor som kan nå mer än 15 centimeters längd. De är ekologiskt mycket viktiga som nedbrytare, föda för fisk, filtrerare av stora vattenvolymer och flera andra ekosystemfunktioner. Genom ett stort spann av tålig/känslighet för olika miljöfaktorer är de också viktiga som miljöindikatorer och kan berätta om ett vatten är drabbat av övergödning, låga syrgasförhållanden eller försurning. 

Bithynia tentaculata stor snytesnäcka. En sötvattenssnäcka som bedöms inom rödlistningen och kategoriserats som Livskraftig LC. Foto: Jonas Roth

Kommitténs medlemmar 2016-2020:

Ulf Bjelke är organismgruppsansvarig för marina evertebrater på SLU Artdatabanken, och samordnar arbetet med rödlistning och fakta om arterna. Disputerade på betydelsen av biologisk mångfald av nedbrytare för ekosystemprocesser i sjöar. Ursprungligen fiskbiolog och har arbetet med biologisk återställning på länsnivå.

Bo Gullefors är expert på nattsländor (Trichoptera) och upprätthåller kunskapen om utbredningen av de drygt 220 svenska arterna genom sin flitigt uppdaterade provinskatalog för gruppen.

Stefan Lundberg var under många år verksam på Naturhistoriska riksmuseet, nu naturvårdskonsult inom sötvattensfrågor. Mångkunnig och har arbetat med såväl olika grupper av sländor som med mollusker och andra grupper.

Ted von Proschwitz är forskare vid Göteborgs naturhistoriska museum. Sveriges ledande expert på sötvattens- och landmollusker. Utöver arbetet med rödlistning för närvarande anlitad av ArtDatabanken för att ta fram heltäckande information om lungsnäckor i syfte att publiceras.

Göran Sahlén är lektor vid Högskolan i Halmstad. Nationell och internationell expert på trollsländor. Utöver forskning och den svenska rödlistan så medverkar han aktivt i IUCN:s rödlistning av trollsländor på Euroepisk och global nivå.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se