Expertkommittén för kärlväxter

Senast ändrad: 27 februari 2020

I expertkommittén för kärlväxter arbetar nio botanister med att främst göra bedömningar för rödlistan och EU-rapporteringen. I gruppen ingår naturvårdare på länsstyrelser och konsultfirmor, forskare samt amatörbotanister. Ledamöterna kommer från olika delar av landet, och har alla en bred kännedom om kärlväxternas ekologi och status.

Kärlväxtkommitténs ledamöter 2016-2020, från vänster: Thomas Strid, Dennis Nyström, Anna Stenström, Sebastian Sundberg, Peter Ståhl, Ulla-Britt Andersson, Margareta Edqvist, Gabrielle Rosquist, Jonas Grahn. Foto: Stephen Coulson

 

Ulla-Britt Andersson ansvarar för den moderna inventeringen av Ölands kärlväxter som avslutades 2017 och är floraväktarsamordnare för Öland. Har även ett stort intresse för jordstjärnor och röksvampar.

Margareta Edqvist är nationell samordnare för Floraväktarna sedan 2005 och ordförande för Svenska Botaniska Föreningen under 13 år (2000-2013). En av redaktörerna för Smålands flora (publicerades 2007) och författare till flera andra botaniska böcker.

Jonas Grahn är en brett intresserad naturvårdsbiolog som jobbar på länsstyrelsen i Västerbottens län med bland annat åtgärdsprogram för hotade arter. Medansvarig för projekt Västerbottens läns flora och tidigare länssamordnare för Floraväktarna. Har rötterna i Västergötland.

Dennis Nyström är en mycket bred naturvårdsbiolog som jobbar på länsstyrelsen på Gotland med uppföljning av skyddad natur och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Är länssamordnare för Floraväktarna och bördig från Dalarna.

Gabrielle Rosquist är disputerad växtsystematiker som jobbar med naturvård på länsstyrelsen i Skåne, åtgärdsprogram för hotade arter och är ansvarig för SandLife. Är förutom växtnörd, fågel- och fjärilsskådare.

Anna Stenström är disputerad växtekolog som jobbar med åtgärdsprogram för hotade arter och miljöövervakning på länsstyrelsen i Västra Götalands län. Är intresserad av fjärilar och trollsländor, förutom växter. Men älskar gamla träd.

Thomas Strid är en brett intresserad naturvårdsbiolog som jobbar som naturvårdskonsult på Naturcentrum AB, har särskilt intresse för fjällväxter. Även ett stort intresse för fåglar, fiskar och småkryp samt har varit med i flera bokprojekt.

Peter Ståhl jobbar på länsstyrelsen i Gävleborgs län med naturinventeringar och skydd. Ansvarig för projekt Gästriklands flora (publicerades 2016) och inblandad i Hälsinglands flora, samt är floraväktarsamordnare i Gästrikland. Strövar stundom även i nordligaste Lapplands ödemarker. 

Sebastian Sundberg är disputerad växtekolog med särskilt intresse för våtmarker, spridningsbiologi, vitmossor och floraförändringar. Jobbar som kärlväxtansvarig på SLU Artdatabanken sedan 2011. Började som ornitolog men är nu mest enveten floraväktare och kärlväxtnörd.

 

Ett hav av färgglada vildblommor nära stan: kungsmynta Origanum vulgare (lila blommor), vildmorot Daucus carota subsp. carota (vita blommor) och gulmåra Galium verum (gula blommor). Berthåga kyrkogård, Uppsala 18 juli 2016. Foto: Sebastian Sundberg

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se