Halvvingar i naturvården

Senast ändrad: 24 april 2018
Svart och orange skalbagge i grön växt. Foto

Drygt 1 000 arter av halvvingar är rödlistebedömda, och av dessa är knappt 7 % rödlistade. Kunskapsläget är dock fortfarande mer eller mindre dåligt, mest kunskap har vi om skinnbaggarna medan både stritar och växtlöss skulle behöva ett ökat intresse för att höja kunskapen om dem.

De rödlistade skinnbaggarna hör framförallt hemma på torra, öppna gräsmarker eller i naturskogar. Skinnbaggar i jordbrukslandskapet hör främst till familjen Miridae – ängsskinnbaggar. De skogslevande arterna på rödlistan domineras av familjen Aradidae - barkskinnbaggar. Förändringarna i markanvändningen med minskat bete på torra marker som bidragit till en allmän igenväxning är en av huvudorsakerna i jordbrukslandskapet, i skogslandskapet är det främst ett intensivare skogsbruk som minskat arealen naturskog som är orsaken.

De rödlistade stritarna hör likaså hemma på torra gräsmarker, men även arter på olika typer av kust- och strandnära våtmarker är representerade. Stritarna har sannolikt påverkats negativt av minskad hävd av såväl torra som fuktiga gräsmarker. Kunskapsläget är betydligt sämre för stritarna vilket resulterar i en hög andel arter som har kategorin kunskapsbrist, DD.

Rödlistans sammansättning speglar även i viss mån var i Sverige halvvingar eftersökts. Södra Sverige upp till Mälardalen är relativt väl undersökt. De alpina fjällhabitaten är till vissa delar undersökta. Däremot är det boreala skogsbältet i Norrland, med några lokala undantag, förhållandevis sämre utforskat.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se