Expertkommittén för halvvingar

Senast ändrad: 27 februari 2020

I rödlistningsarbetet med gruppen halvvingar har alla skinnbaggar och stritar bedömts, men inga växtlöss. När det gäller skinnbaggar är kunskapsunderlaget relativt gott medan för stritar är kunskapen om arternas populationer begränsad, vilket gör att antalet hotade strit-arter troligen är underskattat.

Rödlistebedömningen av skinnbaggar och stritar görs av expertkommittén för halvvingar: Carl-Cedric Coulianos, Ruth Hobro och Jonas Sandström. Bedömningen av stritar har dessutom gjorts med stöd av Gösta Gillerfors. Ulf Bjelke (organismgruppsansvarig för limniska evertebrater vid SLU Artdatabanken) har deltagit i bedömningen av de limniska skinnbaggarna.

Kommitténs medlemmar 2016-2020:

Carl-Cedric Coulianos är pensionerad universitetslektor på Zoologiska Institutionen, Stockhoilms Universitet. Arbetar med faunistik och biologi hos nordiska och baltiska skinnbaggar och stritar samt med gallbildningar på vilda och odlade växter.

Ruth Hobro är pensionerad biolog, som sedan början av 1960-talet intresserat sig för skinnbaggar och deras utbredning i Sverige. Intresset har utökats att omfatta även Auchenorrhyncha sedan 2010.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig för flera grupper terrestra evertebrater. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se