Expertkommittén för fjärilar

Senast ändrad: 27 februari 2020

Fjärilskommittén består av 11 fjärilsspecialister från olika delar av landet. Medlemmarna i kommittén har olika bakgrund som amatörbiologer, taxonomer och forskare och har sysslat med fjärilar på olika sätt under lång tid inom sina respektive yrken och/eller på fritiden. Tillsammans bidrar de med gedigen kunskap om arterna, deras biologi, ekologi och systematik. Fjärilskommitténs främsta uppgift är att bedöma status och trender för landets nära 2 700 fjärilsarter för rödlistan. Flera av kommittéledamöterna har varit med och tagit fram åtgärdsprogram för hotade arter.

I arbetet ingår också att ta fram fakta om arter som publiceras i artfakta. För fjärilar har det även publicerats fyra volymer av Nationalnyckeln (Dagfjärilar, Ädelspinnare-tofsspinnare, Käkmalar-säckspinnare och Bronsmalar-rullvingemalar) och flera av expertkommitténs ledamöter har bidragit som författare till dessa volymer. Fjärilskommittén träffas en till två gånger per år för att gå igenom arterna och diskutera nya upptäckter och möjliga förändringar av arternas status.

Fjärilskommitténs ledamöter 2016-2020, från vänster: Erik Öckinger, Jan-Olov Björklund, Bengt Åke Bengtsson, Clas Källander, Anders Ohlsson, Jan Jonasson, Mats Lindeborg, Nils Ryrholm och Göran Palmqvist. Saknas på bilden: Karin Ahrné och Nils Hydén. Foto: Karin Ahrné

 

Anders Ohlsson har haft fjärilsstudier som hobby sedan ungdomsåren på 1960-talet och främst utforskat Skånes fjärilsfauna. Författare till boken Skånes dagfjärilar och årliga rapporter över intressanta fynd av storfjärilar i Skåne i tidskriften FaZett. Har varit yrkesverksam först som lärare i matematik och naturvetenskap och sedan som redaktör för läroböcker i dessa ämnen.

Bengt Å. Bengtsson är pensionerad lärare i fysik och matematik i gymnasieskolan. Taxonom och författare till de två Nationalnycklarna om småfjärilar. Ett specialområde är de s.k. fältmalarna (familjen Scythrididae) med ett antal artiklar i främst utländska tidskrifter, men också tre monografier över denna familj. Utsedd till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö för arbetet med bl.a. fältmalar. Har inventerat fjärilsfaunan i reservat i Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län, liksom i nationalparken Norra Kvill.

Clas Källander är docent i virologi vid Uppsala Universitet, sedan forskningschef vid ett litet bioteknikföretag. Uppväxt i Gävletrakten. Började med fjärilar som sjuåring och blev fast! De första trettio åren var ”storfjärilar” i fokus sedan utökades intresset till alla fjärilar. Har främst intresserat sig för Mellansverige, inklusive Härjedalen och Ångermanland och även haft en fjällperiod. Har inventerat fjärilar i Tornedalen, Gästrikland, Uppland, Gotland samt inom ett nationellt ljusfälleprojekt.

Erik Öckinger är docent i ekologi vid SLU. Forskar om effekter av klimat- och landskapsförändringar på biologisk mångfald. Specialist framför allt på dagfjärilar.

Göran Palmqvist var tidigare gymnasielärare i biologi och natur- och miljökunskap, författare till en Nationalnyckelvolym och åtgärdsprogram. Har gjort inventeringar i Tyresta nationalpark, Stockholms södra skärgård och på Gotland och arbetar med ett flerårigt inventeringsprojekt i Stora Vika kalkstensbrottet i Nynäshamns kommun. Sammanställer årliga rapporter över intressanta storfjärilsfynd i Entomologisk Tidskrift. Har också ägnat mycket fältarbete åt att lära känna fjärilsarterna i de nordligaste delarna av landet och under senare år studerat taxonomiska frågor i släktet Xestia och gruppen säckmalar (Coleophoridae).  

Jan Jonasson var tidigare lärare i NO-ämnen på högstadiet och har periodvis arbetat som fjärilsspecialist åt Naturhistoriska Muséet i Göteborg. Naturintresset väcktes redan i tidig ålder och kom så småningom att koncentreras alltmer på insekter för att i tonåren övergå till fokus på fjärilar. Sedan en lång tid främst sysselsatt med de artrika grupper av mindre fjärilar, såsom vecklare och malar, där kunskapsluckorna länge varit stora. Bor i Göteborgstrakten och har ägnat fältverksamheten främst åt västkustlandskapen, med fleråriga fjärilsinventeringar i ett antal naturreservat. Startade 1969 en ännu pågående inventering av småfjärilsfaunan i nationalparken Gotska Sandön, som bland annat resulterat i en sammanfattning i bokform utgiven av Naturvårdsverket.

Jan-Olov Björklund började som fältbiolog och blev intresserad av fjärilar i mitten av 1960-talet. Studerade Dalarnas fjärilsfauna fram till 1987 då familjen flyttade ner till Sollentuna. Har därefter författat åtgärdsprogram för flera fjärilar samt inventerat fjärilar i Uppland, Halland, Öland och Gotland. Driver numera en liten gård i Roslagen med slåtter och fjällnära kor som betar skogen.

Karin Ahrné är fil. doktor i ekologi och fjärilsansvarig på SLU Artdatabanken. Har forskat om dagfjärilar och humlor i olika typer av urbana gräsmarker och andra människoskapade miljöer. 

Mats Lindeborg är specialiserad på alla fjärilsgrupper med cirka 45 aktiva år bakom sig. Har erfarenhet av fjärilsfaunan över hela landet, med fokus på sydöstra delen i östra Småland och på Öland. Utbildad naturvårdsbiolog som delvis arbetar med praktisk naturvård, inventeringar och rådgivningar inom åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen i Kalmar län. Har även skrivit ett av åtgärdsprogrammen samt gjort fjärilsinventeringar på uppdrag i Blekinge, Gotland, Västmanland och Dalarna.

Nils Hydén är miljöbrottsspecialist inom Polisen och utbildad kemist. Är nationalnyckelförfattare och har arbetat med storfjärilar i 55 år. I mitten av 1980-talet påbörjades de första ekologiska studierna av enskilda arter och denna typ av arbeten har fortsatt sedan dess. Arbetar också med länsstyrelser m.fl. kring ett par ÅGP-arter (i mellersta Norrland och Roslagen) och med inventeringar. Bedriver sedan 20 år tillbaka aktivt arbete med praktisk naturvård (naturvårdsinriktad ängsslåtter) i Roslagen på marker med mycket höga naturvärden och flera rödlistade fjärilsarter som kräver särskilda hänsyn.

Nils Ryrholm är professor i zoologi som arbetar mycket med frågor om biologisk mångfald och bevarandebiologi. I verksamheten ingår även att praktiskt försöka bevara och utveckla olika livsmiljöer så att dessa får en rikare flora och fauna. Håller även på med viss övervakning av fjärilar, bland annat inom ett nationellt ljusfälleprojekt. Är rådgivare i Svensk Dagfjärilsövervakningsprojektet och arbetar med bevarandebiologifrågor på internationell nivå.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, fjärilar
SLU ArtDatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683