Miljoner till Sveriges biologiska samlingar

ArtDatabanken har, inom ramen för Svenska artprojektet, fördelat 62,4 miljoner kronor under perioden 2017-2019 till åtta ansökningar om stöd till biologiska samlingar från landets naturhistoriska museer. Samtliga ansökningar kunde beviljas, dock inte alla sökta delprojekt. 

En stor del av medlen går till digitalisering och koordinatsättning av insamlat biologiskt material. Syftet är att göra fynduppgifterna tillgängliga för forskare, naturvårdare och den naturintresserade allmänheten.

En del av pengarna går till utveckling av och migrering av data till den gemensamma föremålsdatabas, DINA, som de naturhistoriska museerna gemensamt bygger upp. Vidare stöds taxonomisk kompetens inom dåligt kända organismgrupper (till exempel svampar, lavar, insekter och marina evertebrater) vid museerna.

De stora samlingarna av växter, svampar och djur vid landets naturhistoriska museer är en oumbärlig kunskapskälla i arbetet med kartläggning av de svenska arterna. Därför utlyser ArtDatabanken vart tredje år, inom ramen för Svenska artprojektet, medel för biologiska samlingar med fokus på samlingar av dåligt kända organismgrupper.

I årets utlysning med sista ansökningsdag 15 april inkom åtta ansökningar. Ansökningarna granskades och rangordnades av en beredningsgrupp bestående av framstående nordiska museiexperter, som även presenterade ett förslag till fördelning av de tillgängliga medlen mellan de högst rankade delprojekten.

De tre huvudsakliga bedömningskriterierna var kvalitet, relevans för utforskningen av den svenska floran, faunan och fungan samt genomförbarhet. ArtDatabankens chef beslutade i enlighet med beredningsgruppens förslag.

Tabell över beviljade medel. Summorna är uttryckta i tusental kr (tkr) och inkluderar indirekta kostnader.

Sökande

Museum/projekt

2017

2018

2019

Totalt

Hans Peter Dahlgren

Göteborgs naturhistoriska museum

2 500

2 500

2 500

7 500

Per Ericson

DINA-projektet

2 000

2 000

2 000

6 000

Per Ericson

Naturhistoriska riksmuseet

4 000

4 000

4 000

12 000

Mats Eriksson

Evolutionsmuseet, Uppsala universitet

3 200

3 200

3 200

9 600

Jon Moen

Umeåherbariet, Umeå universitet

800

800

800

2 400

 Claes Persson

 Göteborgsherbariet, Göteborgs universitet   

 1 000

 1 000

 1 000

 3 000

 Niklas Wahlberg

 Biologiska museet, Lunds universitet

 4 200

 4 200

 4 200

 12 600

 Håkan Wittzell

 Sveriges virtuella herbarium

 3 100

 3 100

 3 100

 9 300

 SUMMA

 

 20 800

 20 800

 20 800

 62 400