13 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper

Det finns fortfarande många okända och dåligt kända arter i Sverige. ArtDatabanken vid SLU har därför beslutat att inom Svenska artprojektet fördela 12 975 000 kronor till nio projekt för utforskning och inventering av dåligt kända arter och organismgrupper.

De nio projekt som nu får stöd ska utforska arter inom ekologiskt viktiga grupper som svampar (inklusive lavar), mossor och insekter (växtsteklar och parasitsteklar).

Svenska artprojektets forskningsstöd som är världsunikt inrättades 2002. Tack vare stödet har hittills mer än 3 000 nya arter för landet upptäckts, varav ungefär en tredjedel, 1 000 arter, är helt nya för vetenskapen.

– Vi behöver veta vilka arter som finns i landet för att kunna utföra annan biologisk forskning, inte minst för att följa hur klimatförändringar och annan mänsklig påverkan inverkar på mångfalden, säger Ulf Gärdenfors, chef för program Taxonomi vid ArtDatabanken. De ekosystemtjänster som arterna utför åt oss är viktiga för vår överlevnad och därför är artforskningen av nyckelbetydelse för vår framtid.

– Den taxonomiska utforskningen av landets arter behövs också för att leva upp till åtagandena inom ramen för Konventionen för biologisk mångfald, fortsätter Gärdenfors. Svenska artprojektet är den enda forskningsfinansiär i landet som uttalat stöder artforskning (taxonomisk forskning) inom dåligt kända organismgrupper. Forskningsstödet är en nationell satsning för att fylla de stora kunskapsluckor som fortfarande finns om den biologiska mångfalden.

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté har granskat och rangordnat inkomna ansökningar enligt huvudkriterierna vetenskaplig kvalité, relevans för Svenska artprojektet och genomförbarhet, samt föreslagit medelstilldelning. Beslutet fattades därefter av ArtDatabankens chef, Lena Sundin Rådström och gäller under förutsättning att ArtDatabanken får de i budgetpropositionen för 2016 föreslagna medlen att disponeras för Svenska artprojektet under 2016.

Huvudsökande Ändamål Förvaltande organ
Lars Hedenäs Mossor (skruvmossor) Naturhistoriska riksmuseet
Dave Karlsson Insekter (Malaisefälleprojektet) Station Linné
Ibai Olariaga Ibarguren Basidiesvampar (trådklubbssvampar)       Naturhistoriska riksmuseet
María Prieto Álvaro Licheniserade sporsäcksvampar (lichinomyceter) Naturhistoriska riksmuseet
Julia Stigenberg Parasitsteklar (bracksteklar – underfam. spretkäksteklar) Naturhistoriska riksmuseet
Andreas Taeger Växtsteklar (släktet Euura) Senckenberg D.E.I.
Sanja Tibell Marina svampar Uppsala universitet
Mats Wedin Basidiesvampar (gelésvampar) Naturhistoriska riksmuseet
Juan Carlos Zamora Señoret Basidiesvampar (Dacrymycetales)  Uppsala universitet

.

Mer upplysningar om beslutet och om Svenska artprojektet och ArtDatabanken, SLU kan fås från forskningssekreterare Rikard Sundin, tel. 018 67 25 74, 070 580 25 74. Rikard.sundin@slu.se

Relaterade länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574

Ulf Gärdenfors

ulf.gardenfors@slu.se

+46 18-672623