Krister Hall

Forskningsprojekt inom Svenska artprojektet

Sedan starten 2002 har Svenska artprojektet beviljat ekonomiskt stöd till mer än 100 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt

Svenska artprojektet stödjer inventeringsarbete

Svenska artprojektet stödjer på olika sätt inventeringsarbete av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer och för att dokumentera den svenska floran och faunan. Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet.

Marin inventering

Svenska artprojektet har genomfört en marin inventering av bottenfaunan längs Sveriges västkust.

 Svenska artprojektets marina inventering

Malaisefälleinventeringen

Svenska artprojektet har gett Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att inventera svenska insekter, speciellt steklar och tvåvingar. Omkring 80 miljoner insekter har samlats in. Materialet bearbetas nu vid Station Linné Öppnas i nytt fönster, Öland. 

 Svenska malaisefälleprojektet

Forskningsresultat

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att ca 3 000 arter nya för landet har upptäckts, varav ca 1 000 arter är helt nya för vetenskapen.

Tusentals nya arter upptäckta

Många nya arter återstår fortfarande att upptäcka, och arbetet med att formellt beskriva alla de för vetenskapen nya arterna pågår för fullt. Forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, oftast på engelska. Delar av de nya forskningsrönen har arbetats in i Nationalnyckeln till Sveriges Flora och fauna.

Bestämningsnycklar kommer att publiceras på ArtDatabankens hemsida. Inventeringsfynden läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas offentliga databaser.

Läs gärna vår rapport från Svenska artprojektets första tio år (ladda ned pdf här Öppnas i nytt fönster).

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574