Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter

ArtDatabanken rapporterar 10 Sand- och grustäkter utgör viktiga livsmiljöer för många arter, t ex för den rödlistade backsvalan där 70 % av de svenska häcklokalerna är belägna i täktmiljöer. Ytterligare drygt 300 rödlistade arter har en relativt stor andel av sina förekomster i och vid sand- och grustäkter. I en ny rapport analyserar ArtDatabanken samhällena av hotade arter i sådana miljöer, samt ger förslag på naturvårdsåtgärder.

 

Naturliga biotoper med störda sandmiljöer hyser en artrik och konkurrenskänslig flora och fauna. Sådana livsmiljöer har minskat drastiskt under 1900-talet. Under samma period ökade antalet sand- och grustäkter.

Täkterna innebär ofta stora ingrepp i naturen, men samtidigt kan viktiga ersättningshabitat för arter knutna till sandiga miljöer uppstå i gamla täkter.

Sedan några decennier är även sand- och grustäkter miljöer på stark minskning, beroende på att samhället vill bevara naturliga sand- och grusresurser. Täkter som avslutas har ofta föreskrifter om att planas ut och övertäckas vilket gör att deras naturvärden spolieras.

Rapporten behandlar: 
• Varför sand- och grustäktsmiljöer kan ha höga naturvärden.
• Hur många och vilka arter i dessa täkthabitat som är rödlistade.
• Analys av vilka biotoper utöver täkter som är viktiga för de aktuella arterna, dvs vilka biotoper kan dagens täkter ersätta.
• Var i landet arterna och artrika täkter finns och vilka regioner som hyser särskilt många täktlevande arter.
• Vilka naturvårdsåtgärder som är viktiga för rödlistade arter i pågående och avslutade täkter.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

Publiceringsår:

2012

Sidor:

55

ISBN (tryck):

978-91-88506-49-8

ISBN (digital):

978-91-88506-94-8

ISSN:

1402-6090

Författare

Ulf Bjelke & Håkan Ljungberg (red.), Björn Cederberg, Örjan Fritz, Tomas Hallingbäck, Jonas Sandström, Sebastian Sundberg, Sven-Åke Berglind, Gustav Johansson, Stephen Manktelow, Ted von Proschwitz, Per Stolpe, Göran Thor, Martin Tjernberg

Ladda ner

Pris:

gratis