Naturvårdsarter

ArtDatabanken har sedan länge känt till att naturvården behöver förhålla sig till även andra arter än rödlistade. Därför myntade ArtDatabanken år 2013 begreppet Naturvårdsarter.

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EU’s art- och habitatdirektiv.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

  • ArtDatabanken
  • SLU

Publiceringsår:

2013

Sidor:

22

Form och Layout:

Ingrid Nordqvist Johansson

ISBN (digital):

978-91-88506-93-1

ISSN:

1402-6090

Redaktion

Tomas Hallingbäck

Ladda ner

Pris:

gratis