Foto: Sanna Nordström

Skogens arter har det svårt

Många utvärderingar visar att det står illa till för en stor del av den biologiska mångfalden i våra skogar. Det beror främst på att dagens skogar inte är likadana som de varit historiskt. Den stora förändringen har skett efter 1950. Modernt skött skog är likåldrig, mer sluten, har få gamla träd och inte mycket naturligt skapad död ved.

Skogens arter är trängda

Skogens arter påverkas när deras livsmiljöer förändras eller försvinner. I rödlistan utvärderar experter under ledning av ArtDatabanken tillstånd och trender för Sveriges arter. Arter som har populationer som minskar eller är extremt ovanliga blir rödlistade Eftersom de löper risk att försvinna regionalt och på sikt även nationellt. Ungefär hälften av alla rödlistade arter är på olika sätt knutna till skogen . Omkring 75 % av dessa rödlistas på grund av att de har populationer som minskar och 10 % på grund av att de är mycket ovanliga och har små populationer, 10 % för att de är dåligt kända. Resterande 5 % för att de försvunnit från Sverige.

Avverkning största hotet

Det största hotet är avverkning av skogar med höga naturvärden. Dessa är oftast gamla och har en lång kontinuitet. Det är sällan rena naturskogar utan har som regel brukats extensivt under många sekler. Dagens mer intensivt brukade skogar skapar inte tillräckligt goda förutsättningar för många arter, och dessutom avverkas de på nytt innan arterna hunnit dit. Tillräckligt gamla skogar är numera ovanliga, endast några få procent av den produktiva skogsmarken kan kallas gammal i biologisk mening.

Andra orsaker

Det finns också andra orsaker till att skogens arter är trängda. I södra Sverige har nedfall av kväve och försurande ämnen skadat skogar och många arter. Reglering av flödet i våra vattendrag har gjort att skogarna längs stränderna förändrats. Problem som tilltar är gödsling i skogen som utarmar artsammansättningen av mykorrhizasvampar. Likaså påverkar den ökande användningen av främmande trädslag förekomsten av arter.

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Håkan Berglund

hakan.berglund@slu.se

018-672237