Foto: Sanna Nordström

Hur mår de marina kustmiljöerna?

Kusten lockar mycket människor med många olika intressen som alla ska samsas. Trycket på naturmiljön är därför stort och både miljömålsutredningen och slutsatserna vid rapporteringen av art- och habitatdirektivet visar att många naturtyper vid kusten är hotade. Rödlistan 2010 visar också att andelen rödlistade arter vid kusten är större än i andra landskapstyper. Det är alarmerande eftersom en stor del av vår biodiversitet är knuten till kusten.

Största hoten

På en större skala är det största hotet exploateringen som trängt undan många naturtyper och arter. De arealer av naturtyper och livsmiljöer som finns kvar är också fragmenterade och utsatta för slitage, muddring, övergödning, igenväxning, konkurrerande främmande arter och klimatförändringar. Förändringarna inom jordbruket under det senaste seklet, med bland annat ändrad eller upphörd hävd, har orsakat och fortsätter orsaka förluster av naturtyper och arter.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Christina Halling

christina.halling@slu.se

018-671210

Anna Westling

anna.westling@slu.se

018-672227