Foto: Johan Samuelsson

Hav

Sveriges havsområden sträcker sig från Bottenvikens nästan söta vatten till den marina miljön i Skagerrak. Eftersom salthalten i Sveriges hav inte kommer upp till oceaniska 35 promille så räknas det som bräckt eller utsötat hav. Sveriges havsområden är enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) indelade i Östersjön, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Arterna i vårt havsområde begränsas till stor del av den låga salthalten men även andra fysiska förhållanden som klimat, berggrund, strömmar, vågor, näringsinnehåll m.m. styr utbredningen.

Vilka livsmiljöer finns i havet?

Sveriges variationsrika havsområde erbjuder en mängd livsmiljöer. Havet delas vanligen in vertikalt i pelagialen, ”den fria vattenmassan”, som utgör den största delen av havet, och i bentalen, havsbotten. Bentalen delas i sin tur ofta in i hård- och mjukbottnar. I pelagialen finns en stor mångfald av små organismer, s.k. plankton, som består av virus, bakterier, protister, växter och djur som utgör föda för fisk, sälar och tandvalar (tumlaren Phocoena phocoena) som lever större delen av sina liv i pelagialen. På hårda bottnar finner man bl.a. musselbottnar av t.ex. blåmussla (Mytilus edulis) och tångskogar av fastsittande brunalger t.ex. blåstång (Fucus vesiculosus). Musselbottnar kan täcka i stort sett hela botten och bildar då s.k. biogena rev. Mjuka bottnar är den vanligaste typen i Sveriges havsområde och har många grävande djur som t.ex. havsborstmaskar och musslor. Mjukbottnar kan även vara täckta av växter med olika typer av rotsystem, s.k. sjögräsängar med t.ex. ålgräs (Zostera marina), borstnate (Potamogeton pectinatus) och olika kransalger. I Västerhavets djupare salta kalla vatten finns även korallrev, som även det räknas till de biogena reven.  

Svenska naturtyper knutna till havsmiljö i EU:s naturvårdsdirektiv

Sandbankar 1110
Estuarier 1130
Blottade ler- och sandbottnar 1140
Laguner 1150
Vikar och sund 1160
Rev 1170
Bubbelrev och undervattenskratrar (pockmarks) 1180
Åsöar i Östersjön 1610
Skär i Östersjön 1620
Smala Östersjövikar 1650
Havsgrottor 8330

EU:s naturvårdsdrektiv 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Christina Halling

christina.halling@slu.se

018-671210

Anna Westling

anna.westling@slu.se

018-672227