En konferens om kunskap om arter – kända och okända.

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit?

Konferensen Flora- och faunavård 2017 handlar om vad vi vet idag och varför det är viktigt att studera okända arter. Vi får höra forskare från Svenska artprojektet som beskriver och klassificerar arter, om Norges artprojekt samt naturvårdare som berättar om hur vi kan använda Artfakta i naturvården. Miljöminister Karolina Skog redogör för regeringens arbete med att skydda och tillgängliggöra natur.

Genom internationella åtaganden, politiska mål och moraliska övertygelser har vi en vilja och förpliktelse att bevara världens biologiska mångfald. Det innebär att varje land ska anstränga sig för att se till att hela den naturliga variationen av olika ekosystem, olika arter och arternas genetiska variation ska bevaras. Vi måste se till att bibehålla den biologiska mångfalden i hela landet och i alla ekosystem, både artrika och artfattiga.

Det kan man göra genom att avsätta och skydda områden eller biotoper. Men vi lever i en ständigt  föränderlig värld med accelererande klimatförändringar och habitatförluster. Många arter riskerar att dö ut innan vi blivit medvetna om deras existens.

Vi behöver kunskap om alla arter, både vanliga och sällsynta, för att förstå deras roller i ekosystemen, funktion för ekosystemtjänster och hur de eventuellt kan skyddas. 

När: 5 april 2017

Var: Aulan i Undervisningshuset SLU Uppsala

Kom och diskutera arter och naturvård med kollegor och vänner. Välkommen!

Deltagaravgift                               

  t.o.m. 15 mars fr.o.m. 16 mars
Företag, myndigheter och organisationer   2 150 kr 2 500 kr
Privatpersoner och studenter  700 kr   1 050 kr

Aktiviteter 6 april

Workshop om Grön infrastruktur i ett artperspektiv (fm)
Möte med naturvårdsnätverket SCB Nordic (em)
ArtDatabankens verktyg, Analysportalen, Artfakta, Artportalen och/eller Dyntaxa. Delta för- eller eftermiddag.

null