Kommittén för svenska djurnamn

Kommittén för svenska djurnamn har som mål att fastställa svenska namn på de djurarter som presenteras utförligt i någon av ArtDatabankens publikationer. De svenska namn som kommittén antar blir normerande för namnanvändningen inom Svenska artprojektet, i Dyntaxa, Artportalen, Rödlistan och i ArtDatabankens övriga arbeten. Förhoppningsvis kommer namnen även att användas utanför Svenska artprojektet, så att de kan fungera som svensk standard. När det gäller fågelnamn har emellertid Sveriges Ornitologiska Förenings Taxonomikommitté huvudansvaret. Svenska Botaniska Föreningens Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn har samma funktion när det gäller kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar.

Kommitténs uppgifter är:

  • att ställa upp rekommendationer för hur svenska namn på djur bör vara utformade och hur de kan ändras
  • att granska förslag på nya namn och ändringar av befintliga namn
  • att vid behov hjälpa till med att komma på nya svenska namn
  • att efter handläggning och lämplig justering fastställa listor över antagna namn
  • att efter behov uppdatera och komplettera tidigare beslutade namnlistor
  • att hålla kontakt och utbyta erfarenheter med Sveriges Ornitologiska Förenings Taxonomikommitté, Arbetsgruppen för svenska växtnamn, eventuella motsvarande grupper i våra grannländer samt, samt svenska noden av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och FishBase vid Naturhistoriska riksmuseet.

Arbetsgången vid namnsättning, samt publicering och tillgängliggörande

När det finns behov att fastställa svenska namn för en viss djurgrupp ger namnkommittén i uppdrag åt en eller flera experter på denna djurgrupp att presentera ett förslag på svenska namn. Dessa granskas sedan av kommittén, utifrån de riktlinjer för namnsättning som kommittén har utarbetat (se länk nedan). När en preliminär lista har godkänts, skickas denna på remiss till andra experter och olika intresseföreningar, samt läggs oftast ut på ArtDatabankens hemsida för att få in synpunkter från en bredare skara av kunniga amatörer och forskare som tidigare inte har varit inblandade i processen. Efter en remisstid på ca tre månader sammanställs eventuella synpunkter och diskuteras av namnkommittén. Därefter tas beslut, och listan offentliggörs på ArtDatabankens hemsida.

Riktlinjer för svenska namn

Aktuella namnlistor

Medlemmar i Kommittén för svenska djurnamn

Per Alström, ArtDatabanken, ordförande
Rut Boström, Nordiska språk, Uppsala universitet
Niclas Eklund, Stockholm
Bert Gustafsson, Naturhistoriska riksmuseet
Ragnar Hall, ArtDatabanken
Hans-Erik Wanntorp, Sveriges Entomologiska Förening

Därutöver deltar adjungerad expert för respektive organismgrupp.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Per Alström

per.alström@slu.se

018-672575, 070-4546965