Rapportera fynd av arter

Hjälp till att öka kunskapen om våra arter genom att rapportera in dina fynd på Artportalen eller i Träd- respektive Musselportalen! Samtidigt bidrar du till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet.

Allt fler privatpersoner lägger numera in sina fynddata i Artportalen och regionala myndigheter går i allt större utsträckning över till att lagra sitt eget inventeringsdata där. Artportalen används även av ideella föreningar för regionala inventeringar såsom landskapsfloraprojekt eller landskapsvisa inventeringar av fjärilar eller trollsländor.

Rapportering i Artportalen

Artportalen  ligger fritt tillgängligt på internet och dit kan alla som så önskar rapportera in sina artfynd. Man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer och antalet rapporterbara organismgrupper ökar successivt. 

Trädportalen och Musselportalen

Även dessa rapportsystem ligger fritt tillgängliga på internet, men används uteslutande för skyddsvärda träd respektive stormusslor i sjöar och vattendrag. De kompletterar Artportalen genom att vara mer anpassade för miljöövervakning eftersom man där kan lagra fler lokalrelaterade data.

Skyddsklassade arter

Fynduppgifter för de mest känsliga, s.k. skyddsklassade arterna, visas inte öppet för allmänheten. Däremot kan rapportören/ägaren se dessa data, liksom berörda myndigheter och validerare.

Flora- och faunaväkteri

Vill du hjälpa till med naturvårdsarbetet genom att årligen övervaka lokaler för hotade kärlväxter eller insekter? Alla är välkomna att hjälpa till genom att bli flora- eller faunaväktare. Rapportering och datalagring sker på Artportalen.

Datavärdskap för arter

Naturvårdsverket samordnar miljöövervakningen i Sverige. Genom avtal med Naturvårdsverket samlar myndigheter och institutioner in data inom olika  ämnesområden. ArtDatabanken är datavärd för fynd av arter som ingår i dessa, och andra, undersökningar finansierade av Naturvårdsverket med några undantag. Våra portaler utgör det huvudsakliga lagringsstället för dessa data så att de tillgängliggörs för så många som möjligt.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Jan Edelsjö

jan.edelsjo@slu.se

018-672685