Versionshistorik Artportalen 2017

Senast ändrad: 30 maj 2017

Här hittar du all versionshistorik 2017.

När man söker efter antal fynd i sökformuläret kommer '>=' (fler än eller lika med) som första alternativ istället för 'färre än eller lika med' (som oftast är ett mindre aktuellt val)

I förra releasen (2.11.0) introducerades funktionen som gör det möjligt att att slå samman egna fynd av häckningar. Ett tillägg är att nu visas bara den sammanslagna häckningen i Detaljerad lista/Minimerad lista.

Tidigare var det möjligt att importera en nolla i antalskolumnen, det går inte längre. Har man inget antal lämnar man tomt. Har man letat men inte funnit arten anger man det med ett X i kolumnen för ’Ej återfunnen’.

Nyhetstext om denna release

Nya funktioner

 • Nu kan man ställa samman häckningar av egna fynd av fåglar i detaljerad fyndlista.
 • Anger man ägg/pulli så måste man också ange en aktivitet.

Validering

 • Det går nu att ange ett validerat fynd som ovaliderat.
 • Rrk kunde välja en region med mittpunkt utanför rapportområdet. Nu ligger alla regioner (kommun) innanför rapportområdet.
 • Rrk kan nu ändra valideringstatus för ’Godkänd baserat på äldre raritetsrapport’.

Buggar

 • Biotop och substrat fick samma värde. Detta är nu rättat.
 • Ibland försvann knappen ’Visa raritetsrapport’ i ’Detaljerad fyndinformation’ och i fältdagboken. 

Rapportformulär/import

 • För fynd med ålder/stadium "Ägg" eller "Pulli" måste man nu ange en aktivitet som räknas som säkerställd reproduktion. Då man sparar eller importerar kontrolleras aktiviteten och man får en felindikering om aktiviteten inte är giltig.
 • Fältet "Intressant notering" har bytt namn till "Intressant kommentar". En ny import-mall finns att ladda ned, dock så fungerar även gammal mall fortfarande.

Sökformulär

 • Funktionaliteten för "Söka med karta/yta" har förbättrats och det går även att importera en polygon att söka med. Sökningar med en importerad polygon kan sparas på samma sätt som vanliga sökningar.
 • Om man söker med aktivitetskategorin "Säkerställd reproduktion" så inkluderas numera även fynd rapporterade med ålder/stadium "Ägg" och "Pulli". Detta gäller både i "Behandla och bedöm fynd" samt i sökformuläret.

Mina fyndplatser

 • Välj ett projekt under kartan i "Mina fyndplatser"/"Administrera lokaler" och en kryssruta visas uppe till höger, där man kan filtrerar fram/bort projektets lokaler. En lokal knuten till ett projekt visas som en blå fyrkant. 

Behandla & bedöm - Validering

 • I "Behandla och bedöm fynd" finns ett nytt fält där man själv fritt kan beskriva häckningsutfallet då man sammanställer häckningar. Man använder antingen fritextfältet eller väljer kull/kullar genom att klicka på fyndbeskrivning i fyndtabellen.
 • Om man slår samman ett antal fynd till ett ersättningsfynd och godkänner fyndet, så tas rapportkrav bort från alla ingående fynd. Gäller även om man lägger till ett fynd till en befintlig sammanslagning.
 • Ett ersättningsfynd ärver nu publiceringsstatus från sina underliggande fynd.

 

Förändringar i denna release:

 • Hantera projektdeltagare: Nu är det enklare att hantera en stor mängd deltagare i samma projekt. Genom att klicka på den nya knappen ”Administrera projektmedlemmar” kommer man till en egen sida där man enkelt kan lägga till sina projektmedlemmar med hjälp av en personväljare. Medlemmarna visas i en överskådlig lista där det går att stega fram och tillbaka (om man har många medlemmar).
 • Validering: En validerare ska kunna skicka både meddelanden och mail till rapportören. Möjligheten att skicka mail har varit ur funktion ett tag, men nu fungerar det åter att även skicka mail.
 • Validering: Om en statusregel uppdateras slår den omedelbart igenom även på ”Dagens fynd” (tidigare fanns en fördröjning orsakad av en bugg).
 • Validering: Tidigare kunde man av misstag generera flera årstexter. Nu genereras bara en årstext per region, art och år.
 • Diverse andra buggrättningar.
 • Rättelse i Behandla och bedöm När man gör ett bedömnings-/analysfynd och det redan ingår ett sådant bland de valda observationerna får man nu en fråga om man vill uppdatera det befintliga eller skapa ett nytt sammanställt fynd ovanpå.   I nya Artportalen infördes ett nytt sätt att sammanställa fynd av fåglar som inte döljer observationer under ett sammanslaget fynd. Det kan samla dagssummor eller maxsummor utan att dölja de observationer som analysen baserar sig på. Dessa observationer förblir öppna och sökbara. Sammanställda fynd kan sedan i sin tur ingå i mer övergripande sammanställningar. Dagssummor kan ingå i säsongssummor, kommunsummor kan ingå i regionsummor. De sammanställda fynden blir en dokumentation av bedömningarna som kan sökas fram som ett fynd och användas i fågelrapporter.   Ersättningsfynd som är den andra typen sammanslagningsfynd fungerar precis som tidigare och skall bara användas för att skapa ett sammanslaget fynd där man vet att det gäller samma individ i samma område.
 • Rättelse i Valideringsregler En aktivitetsregel med naturtyp angiven blev alltid aktiverad, oavsett andra aktivitetsregler. Detta fel är nu åtgärdat. 
 • Rättelse i Administrera fyndplatser Ett fel där ändrad huvudlokal inte uppdaterade listorna har identifierats och rättats. Berörda listor är omkörda.  
 • Valideringsregler för fåglar som fanns i ”gamla” Artportalen för fåglar, finns nu i nya Artportalen och har utökas med mera funktionalitet. Dessa valideringsregler är tillgängliga för validerare av fåglar.
 • Regionala rapportkommittér för fåglar kan nu skriva en raritetsblankett i andra hand. Om det finns bilder eller annan tillgänglig dokumentation så finns nu en möjlighet för en Regional rapportkommitté att öppna och dokumentera ett fynd som annars inte skulle bli validerat.
 • Nu finns en Ta bort-knapp i Detaljerad lista och i Detaljerad fyndinformation
 • Startsidan visar nu hur många fynd som rapporterats innevarande år och inte bara de fynd som observerats under året.
 • Buggar som fixats: Uppdatera flera fynd samtidigt som har olika fyndplatser. Flera buggar runt Artbestämd av (Determinatör) och Kontrollerad av (Konfirmatör) i rapportformuläret.

Kontaktinformation