Rödlistning av Europas mossor

Sedan något år tillbaka sökte IUCN pengar från EU (LIFE) för att göra europeiska rödlistor för olika organismgrupper. Hösten 2014, blev Tomas Hallingbäck, ArtDatabankens mossansvarige, utvald av IUCN att delta i en LIFE-ansökan (på totalt drygt 1 miljon Euro) med målet att rödlista Europas alla mossor (dvs drygt 1 800 arter). Den ansökan beviljades.

Projektet är mycket stort och omfattar förutom mossor även ormbunkar, vedlevande skalbaggar, landlevande mollusker samt träd, (för de senare grupperna deltar inte Sverige). 

Projektet löper under 3 år och startades upp under en workshop i Paris 20-22 oktober 2015 där alla inblandade deltog. Förutom att starta upp projektet fick alla en grundlig genomgång i IUCN:s rödlistningssystem av experter från IUCN.

IUCN:s logga


Vårt arbete med att rödlista alla Europas arter är uppdelat i 8 geografiska regioner, där 1-2 s. k. assessors (bedömare) per region ansvarar för en delmängd av Europas arter. Så blev Tomas Hallingbäck tilldelad 305 arter. Detta är arter som har sin huvudsakliga utbredning i norra Europa och som Tomas tillsammans med andra experter (regionala contributors) i norra Europa ska bedöma. Det är nu tanken att Tomas under våren ska bjuda in några som kan komplettera honom, t ex någon från Norge, Finland, Danmark respektive Balticum, till en regional workshop för norra Europa.

Life:s logga


Med tanke på att internationella rödlistor ofta vägs tyngre i naturvårdssammanhang än nationella (åtminstone i Sverige), så blir detta arbete viktigt och resultatet kommer självklart att bli en milstolpe när listan presenteras år 2018. På IUCN:s webbplats finns redan drygt 100 arter mossor, de flesta dock utomeuropeiska.

En förstudie till det europeiska rödlistningsarbetet finns i form av en checklista sammanställd av Nick Hodgetts. Den kan laddas ner här!

Läs mer om projektet på IUCN:S webbplats.