Foto: Sanna Nordström

Internationell listning och fridlysning

I rödlistan har arter som omfattas av nationell eller internationell lagstiftning och konventioner, eller som är upptagna på de globala rödlistorna, markerats med följande bokstäver:

  • F = Fridlyst eller fredad i Sverige (enligt artskyddsförordningen, jaktlagen eller förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen).
  • I = Internationella konventioner (Bern, Bonn med tillhörande underavtal, CITES) eller EU:s lagstiftning (Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet).
  • G = IUCN:s globala rödlista 2009 (www.redlist.org).

En art som rödlistas är helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.

Nedan finns länkar till arbetet med fridlysta arter och ett antal relevant lagtexter.

Internationella förordningar

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (pdf). Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper (habitat) som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Nedan finns fler länkar till internationellt arbete med biologisk mångfald.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614