Vädurmussla

Glossus humanus

Kunskapsbrist (DD)

Utbredningskarta vädurmussla
Utbredningskarta vädurmussla
Vädurmussla. Foto: Fredrik Plejel
Foto: Fredrik Pleijel | Vädurmussla "Glossus humanus"

Utbredning och ekologi

Vädurmussla är sällsynt i svenska vatten, men levande exemplar påträffades sporadiskt i Gullmarsfjorden mellan 1880 och 1930. Enstaka gamla skal av denna stora och tjockskaliga mussla hittas relativt regelbundet i både Skagerrak och Kattegatt. Ett levande vuxet exemplar påträffades i Säckenområdet norr om Koster på 90 m djup sommaren 2014, vilket är det enda rapporterade exemplaret som noterats i modern tid. Arten har huvudsakligen en sydlig utbredning och förekommer från Island och Norge (från 64°N) söderut till Iberiska halvön, i Medelhavet och längs Marockos atlantkust. Den lever på mjuka bottnar från omkring tio meters djup ned till ca 120 m. Dessa miljöer har normalt sett mycket lite suspenderat material (organiska och oorganiska partiklar som sedimenterat), vilket musslan kompenserar genom att filtrera stora volymer vatten. Vädurmussla växer långsamt och blir sannolikt mycket gammal.

Hot och rödlistning

Trålning och övergödning medför ökad partikelhalt i vattnet och ökad sedimentation, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot arten som är anpassad till miljöer med låga partikelnivåer. Arten har aldrig varit vanlig i svenska vatten, men eftersom man hittar de karaktäristiska skalen från döda musslor med jämna mellanrum vet man att den fortfarande finns. Eftersom mer kunskap om artens förekomst behövs är den klassad i kategorin Kunskapsbrist (DD).

Åtgärder

Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder som kan gynna vädurmussla, eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.

Kommentar

För de allra flesta marina evertebrater (ryggradslösa djur) är faktaunderlaget gällande utbredning och status otillräckligt för att man utifrån gällande kriterier ska kunna bedöma vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig, och de hamnar därför i kategorin Kunskapsbrist (DD). Vädurmussla är en stor mussla som borde vara lätt att känna igen även för gemene man, och alla uppmanas därför att rapportera in eventuella fynd till Artportalen. Det är synnerligen angeläget att öka kunskapen om utbredning, status och ekologi hos våra marina evertebrater. L. A. Jägerskiöld fann ett fint exemplar av vädurmussla i Kattegatt 1932, som han ställde ut på Göteborgs naturhistoriska museum och även skrev om i en populärvetenskaplig artikel. Även på den tiden var det alltså en ovanlig art som var värd extra uppmärksamhet.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Kerstin Mo

kerstin.mo@slu.se

018-672652