Foto: Mats Lindeborg

Väddnätfjäril

Euphydryas aurinia

Sårbar (VU)

Utbredningskarta väddnätfjäril
Utbredningskarta väddnätfjäril

 

Utbredning och ekologi

Väddnätfjäril förekommer på Öland och Gotland och i Svealand från västra Västmanland till västra Uppland, i södra Dalarna och Gästrikland. Fjärilen har sin ursprungliga förekomst i ett mosaikartat landskap med olika småbiotoper, men på fastlandet är den nu i stor utsträckning hänvisad till bredare kraftledningsgator. Värdväxten är ängsvädd. Larverna lever socialt i stora grupper och spinner en spånadsväv runt värdväxten för att skapa en skyddande miljö. Spånaden hjälper larverna att uppnå den kroppstemperatur (30–35°C) som krävs för deras utveckling. 

Hot och rödlistning

Arten påverkas negativt av igenplantering och upphörande bete av magra våtare ängar i anslutning till mossar och ljunghedar, skyddsdikning av skogsmark med översilningsytor och dikning/upprätning av mindre bäckar med översvämningszoner. Numera finns arten i stor utsträckning i kraftledningsgator; igenväxning av dessa miljöer hotar också arten. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvaliteten på artens habitat (förändrad markanvändning) och antalet reproduktiva individer. Antalet fullvuxna individer varierar starkt mellan olika år. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU).

Åtgärd

Väddnätfjäril skulle gynnas av återskapade livsmiljöer som innehåller en mosaik av ängar, kärr, översilningsmark och bäckar omgivna av vindskyddande skogÄngarna bör hållas öppna, men enbart med extensivt bete och buskröjning. Samarbete mellan länsstyrelser och kraftbolag för att gynna arten i kraftledningsgator pågår och bör fortsätta. Till exempel kan tätare intervaller för buskröjning krävas i kraftledningsgator där arten förekommer. Artens värdväxt ängsvädd förekommer främst längs patrullstigar i kraftledningsgatorna, och därför kan anläggandet av fler patrullstigar gynna värdväxten och i sin tur väddnätfjärilen.

Kommentar

Väddnätfjäril omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, har ett åtgärdsprogram och är fridlyst. Arten var tidigare knuten till mosaikartade miljöer i jordbrukslandskapet men finner numera till stor del sin livsmiljö i kraftledningsgator och på hyggen.

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683