Sandkrabbspindel

Xysticus sabulosus

Nära hotad (NT)

null
Foto: Jörgen Lissner

Utbredning och ekologi

Utbredningskarta sandkrabbspindel
Utbredningskarta sandkrabbspindel

Sandkrabbspindel har påträffats i Skåne norrut till Västerbotten, men fynd har även gjorts så långt norrut som Torne lappmark. Arten saknas i många landskap i mellersta Sverige. Nyligen (2009) har arten påträffats i ett antal täktmiljöer i Halland. I Danmark är arten sällsynt funnen på sanddyner på Läsö, i Nordsjälland och på Bornholm. Fynd finns även från Norge och Finland. Arten lever på sandiga marker, t.ex. sandhedar, inlandsdyner, exponerad sand vid floder och älvstränder. I Frankrike och Belgien tycks arten förekomma i grå dyner, dvs. permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation.

Hot och rödlistning

Sandkrabbspindel hör hemma på torra sandiga marker, i första hand på lokaler i inlandet. Sandmarker växer gradvis igen om inte störningar skapar en dynamik med nya exponerade sandytor. Störningar kan vara bete, brand eller ytor som friläggs i naturvårdssyfte. Antalet lokaler med exponerad sand har minskat i inlandet, vilket sannolikt har påverkat arten negativt. Det finns misstankar om att populationen minskar. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10–40). Sandkrabbspindel rödlistas som Nära hotad (NT), baserat på de troligaste värdena. Situationen för arten är likartad i stora delar av Europa.Foto: Jörgen Lissner

Åtgärder

På sandiga marker bör man tillåta störningar i större utsträckning än idag; det kan vara tillfälligt intensivt bete på vissa ytor, bränning av ljunghedar för att regenerera dessa och brand i sandiga tallskogar. Även mekaniska störningar som utförs i naturvårdssyfte kan gynna arten, dvs. blottläggning av ytor med hjälp av grävmaskiner eller liknande.

Kommentar

Sandkrabbspindel är en relativt stor krabbspindel som är vackert och varierande tecknad i gräddvitt, brunt och svart, och den är väl kamouflerad mot sanden.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Jonas Sandström

jonas.sandstrom@slu.se

018-672547