Rosenticka

Fomitopsis rosea

Nära hotad (NT)

null
Foto: Michael Krikorev

Utbredning och ekologi

Utbredningskarta rosenticka
Utbredningskarta rosenticka

Rosenticka finns främst i norra Sverige, där den kan vara vanlig i miljöer med gott om ved. Den saknas som regel i skogar uppkomna efter trakthyggesbruk. I södra Sverige är den sällsynt. Rosenticka är en vednedbrytare på liggande, grova stammar av framför allt gran, sällsynt även tall, asp, björk och al. Den finns främst i lite fuktigare, äldre gran- och blandskog som haft en kontinuerlig och rik förekomst av grov död ved. Rosentickans fruktkroppar är fleråriga. På en och samma granlåga kan det finnas ett par stycken genetiskt olika mycelindivider som kan bli lika gamla som veden, flera tiotals år. Rosentickan växer inte i marken utan behöver sprida sina sporer till ny grov död ved i sin närhet under den tid som fruktkropparna finns kvar. Förmodligen sker en del av spridningen med hjälp av insekter.

Hot och rödlistning

Alla skogliga ingrepp, i synnerhet avverkning, som minskar tillgången på grov död granved hotar arten. Den förefaller bara i begränsad omfattning kunna utnyttja nyskapad död ved efter avverkning eller i ungskog. Liksom hos de flesta svampar sker spridningen främst över korta distanser, inom 100 m. Därför kräver arten en kontinuerlig tillgång på vedrika skogsmiljöer. Före det moderna skogsbruket var vedlevande svampar som rosenticka vanligare. Rosenticka är rödlistad för att dess livsmiljö har minskat och fortsätter att minska med mellan 15–30 %. Sedan 1990-talet har minskningstakten avtagit något tack vare att vedrika äldre skogsmiljöer har prioriterats och avsatts som reservat och även varit fokus för skogsägares ökade naturvårdsansträngningar.

null
Foto: Michael Krikorev

Åtgärder

Det bästa sättet att gynna rosenticka är att skydda dess växtplatser från avverkning. De allra värdefullaste miljöerna bör få områdesskydd. Andra vedrika miljöer uppfyller ofta kriterierna för att klassificeras som nyckelbiotop. Är det ändå aktuellt att avverka skogar med rosenticka bör man koncentrera och gärna förstärka naturhänsynen i skogens vedrika partier. Då kan man undvika att avverkningsmaskiner och markberedningsaggregat kör sönder den grova ved som har sparats. Det är dessutom bra om något eller några träd med tiden faller omkull och genererar ny död ved kontinuerligt.

Kommentar

Rosenticka är ett exempel på en rödlistad vedlevande art som har uppmärksammats och prioriterats i naturvårdsarbetet med att skydda och visa hänsyn i vedrika äldre skogsmiljöer. Den används som signalart för granskogar med höga naturvärden.

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Michael Krikorev

michael.krikorev@slu.se

018-672734