Myrstarr

Carex heleonastes

Starkt hotad (EN)

null
Foto: Sebastian Sundberg

Utbredning och ekologi

Utbredningskarta myrstarr
Utbredningskarta myrstarr

Myrstarr finns numera kvar bara i landskapen norr om den biologiska norrlandsgränsen (limes norrlandicus), utom i Värmland och Gästrikland där arten sannolikt har försvunnit. Den är idag minst sällsynt kring Pajala i Norrbotten län. Myrstarr fanns förr sällsynt i stora delar av Svealand och på en lokal i Östergötland. Myrstarr är ett flerårigt och ganska lågvuxet halvgräs som bildar glesa bestånd i blöta, gärna källpåverkade rikkärr.

Hot och rödlistning

Myrstarr hotas av igenväxning av öppna rikkärrsmiljöer och konkurrens från mer högväxta arter. Dikning är främst och förhoppningsvis ett historiskt hot. Artens starka tillbakagång i södra delen av sitt svenska utbredningsområde kan möjligen kopplas till ett successivt varmare klimat och ökat kvävenedfall under 1900-talet, men den främsta anledningen är sannolikt den upphörda myrslåttern. Myrstarr rödlistas i kategorin Starkt hotad (EN) till följd av att den minskar i antal, samt att den förekommer på relativt få aktuella lokaler (ca 100) med en liten förekomstarea och bedöms ha en kraftigt fragmenterad utbredning.

Åtgärder

Återupptagen slåtter på myrstarrens lokaler är troligen den viktigaste åtgärden för att långsiktigt gynna arten, i kombination med hydrologisk restaurering där det finns kvarvarande diken.

Kommentar

Myrstarr omfattas av det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Arten har minskat mycket starkt i antal i åtminstone södra delen av sitt utbredningsområde, och den gynnas av en hävdform (slåtter) som behöver utökas och utvecklas till att bli mer rationell. Under rikkärrsinventeringen av Jämtlands kambrosilurområde åren 1996–2000 påträffades myrstarr i endast fyra av 490 fältbesökta rikkärr, medan den påträffades i 63 ytor under våtmarksinventeringen av Norrbottens län åren 1995–2004. En rikkärrsart som uppvisar en parallell men ännu mer omfattande tillbakagång i de södra delarna av sitt utbredningsområde är långskaftad svanmossaMeesia longiseta, som idag helt saknas i södra Sverige och i resten av Europa söder om den 60:e breddgraden, efter att i början av 1900-talet ha varit utbredd på kontinenten ned till Alperna.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Sebastian Sundberg

sebastian.sundberg@slu.se

018-672223