Foto: Jonas Sandström

Kvistkrabbspindel

Pistius truncatus

Starkt hotad (EN) 

Utbredning och ekologi

Kvistkrabbspindel är påträffad söder om Mälardalen, men sentida fynd finns endast från Öland och östra Småland. Arten förekommer främst i ekhagar och kräver soluppvärmda och vindskyddade lägen. I Sverige har arten påträffats i hävdade ädellövshagar med lång kontinuitet. Kvistkrabbspindel har en vidare utbredning i Europa och österut i Asien. Den tycks inte vara särskilt frekvent i någon del av sitt utbredningsområde och är rödlistad i flera länder där spindlar bedömts.

Hot och rödlistning

Artens livsmiljö, dvs. ekhagar med soluppvärmda och vindskyddade lägen, har minskat. Orsaken till minskningen är främst förändrad skötsel av hagmarker. Antalet kända lokaler för kvistkrabbspindel är fåtaliga, och artens utbredningsområde bedöms vara fragmenterat. Nutida känt utbredningsområde är relativt begränsat jämfört med känt historiskt. Kvistkrabbspindel rödlistas som Starkt hotad (EN): dess situation är bekymmersam, eftersom den tycks föredra en exklusiv ekhagsmiljö som vi idag bara har spillror kvar av.

Åtgärder

Kvistkrabbspindel kan gynnas genom relevant skötsel av hagmarker; se till att vindskyddade lägen bevaras, dvs. spara buskage och annan vindskyddande vegetation.

Kommentar

Kvistkrabbspindel är mörkbrun (kaffebrun). Den rör sig ofta sidledes och ryckigt. De två främre benparen är extremt långa och hålls gärna vinkelrätt åt sidorna. De två bakre benparen är kortare och mer gulbleka. Arten sitter still på kvistar, blad och ibland blommor och inväntar där sina byten. Arten är relativt lätt att artbestämma utifrån fotografier och observationer av utseendet. Frågan är om kvistkrabbspindel har en vidare utbredning i Sverige, eller om den nu endast lever kvar på Öland och i östra Småland. Helhetsintrycket gör att de påminner om miniatyrkrabbor, vilket också gett namn åt familjen krabbspindlar.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Jonas Sandström

jonas.sandstrom@slu.se

018-672547