Goliatmusseron

Tricholoma matsutake

Sårbar (VU)

null
Foto: Michael Krikorev
Utbredningskarta goliatmusseron
Utbredningskarta goliatmusseron

Utbredning och ekologi

Goliatmusseron finns framför allt i norra Sverige, där den främst växer i lav- och lingontallskog på mager och sandig mark. I samma miljö växer många andra rödlistade mykorrhizasvampar. I södra Sverige förekommer goliatmusseron sällsynt i hällmarkstallskog. Den bildar mykorrhiza och växer i symbios med tall. Goliatmusseronens markmycel kan bli mycket gammalt, förmodligen flera hundra år. Ett svampmycel kan potentiellt leva lika länge som det finns tallskog på en och samma plats. Ett svampmycel motsvarar en genetiskt unik individ och blir förmodligen ofta upp till 100 kvadratmeter stort, dvs. alla näraliggande fruktkroppar tillhör som regel samma svampindivid.

null
Foto: Michael Krikorev

Hot och rödlistning

Goliatmusseron minskar i antal därför att dess skogsmiljö, kontinuitetsskogar av tall på sandiga marker, fortlöpande avverkas och minskar i areal. Skogsgödsling är ett potentiellt hot eftersom många mykorrhizasvampar i näringsfattiga skogar påverkas negativt av en ökad tillgänglighet av kväve. Kalavverkning är dock ett större hot mot arten, och som regel brukar de skogar där arten finns inte gödslas. Goliatmusseron har i princip aldrig påträffats i skogar som växt upp efter kalavverkning. Sedan 1960 bedöms arealen lämplig miljö ha minskat med mer än 30 %, och i motsvarande grad bedöms goliatmusseron ha minskat. Minskningen är idag pågående och fortsätter, vilket gör att arten rödlistas i kategorin Sårbar (VU).

Åtgärder

Goliatmusseron, och alla andra mykorrhizasvampar som främst förekommer i kontinuitetsskogar, gynnas främst med någon form av hyggesfritt skogsbruk där marken hela tiden tillåts vara bevuxen med träd. De mest värdefulla skogarna bör få ett långsiktigt skydd eller någon form av naturvårdsinriktad förvaltning. För att i viss mån förbättra situationen för goliatmusseron vid normal skogsskötsel kan man vara noggrann och lämna hänsynsträd, helst på de platser där fruktkroppar har påträffats.

Kommentar

Arten är en eftertraktad matsvamp, speciellt i Japan där den kallas matsutake och kan kosta över 10 000 kronor per kilogram färsk svamp. Mycelet i marken tar ingen skada av plockning i rimlig omfattning. Ett examensarbete vid SLU visade nyligen att det ekonomiska värdet av svampen kan vara högre än timmervärdet i skogar där det är gott om goliatmusseron.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Michael Krikorev

michael.krikorev@slu.se

018-672734