Foto: Tommy Knutsson

Gölgroda

Pelophylax lessonae

Sårbar (VU) 

Utbredning och ekologi

Gölgrodans huvudsakliga utbredning är begränsad till ett litet område längs Nordupplands kust. En mindre population förekommer också vid Lindalsgölen i Småland, Östergötlands län. Arten leker i olika typer av småvatten, t.ex. mindre sjöar, avsnörda havsvikar och laguner. Gölgrodans miljöer omges ofta av skogsmark, och stränderna närmast vattenspegeln har ofta hög solinstrålning. Arten leker från april till juni när vattnet har blivit tillräckligt varmt.

Hot och rödlistning

Gölgrodan hotas framför allt av att lokaler där arten leker försämras eller försvinner genom att de växer igen. Skogsbruk i anslutning till leklokalerna medför att lokalklimatet blir för torrt och kallt samt att övervintringslokaler försvinner. Gölgrodorna sprider sig inte gärna genom ett avverkat område. Naturligt nyskapande av lekvatten bedöms minska om klimatförändringar medför att havets vattennivå ökar. Inplantering av fisk utgör också ett hot. Potentiella hot är även chytridsjuka (svampangrepp som har konstaterats i Sverige) och ranavirus. Artens begränsade utbredning och lilla förekomstarea i kombination med kontinuerligt försämrad livsmiljö medför att gölgrodan är rödlistad i kategorin Sårbar (VU).

Åtgärder

Åtgärder som behöver genomföras är framför allt att restaurera befintliga lokaler men även att skapa nya lekvatten. Diken bör läggas igen för att få tillbaka en naturlig hydrologi, och skogsbruk i närheten av lekvattnen bör upphöra.

Kommentar

Den uppländska populationen av gölgroda upptäcktes så sent som på 1940-talet. Gölgrodorna vid Lindalsgölen upptäcktes 2003, men det är okänt om de är ursprungliga eller resultat av en utsättning. Gölgroda är ett exempel på en isolerad art med liten population och där kontinuerliga bevarandeåtgärder krävs för att inte riskera utdöende. Arten har stort internationellt skyddsvärde ur evolutionsbiologisk synvinkel, eftersom den avviker från kontinentala gölgrodor både morfologiskt och genetiskt. År 2005 flyttades gölgrodor från Norduppland till Norfolk, England för inplantering. Gölgrodan fördes tidigare till släktet Rana och har ibland kallats dammgroda. Gölgroda och ätlig groda Pelophylax esculentus hör till gruppen gröngrodor. Släktskapet mellan arterna i denna grupp, där även sjögroda Pelophylax ridibundus ingår, är komplicerat.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Annika Sohlman

annika.sohlman@slu.se

018-672588