Foto: Patrik Olofsson

Fältpiplärka

Anthus campestris

Starkt hotad (EN)

Utbredningskarta fältpiplärka
Utbredningskarta fältpiplärka

Utbredning och ekologi

Fältpiplärka hade under 1800-talet och en bit in på 1900-talet en förhållandevis stor utbredning som omfattade Halland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Arten är en stäppfågel som i Sverige är starkt associerad till sandstäpp, hedar, sandiga jordbruksmarker eller marker i anslutning till glest bevuxna sanddyner längs kusterna. I takt med att dessa miljöer successivt försvunnit eller försämrats har även fältpiplärkan minskat i antal och utbredning. Numera finns endast en mycket liten, tynande stam kvar på några få lämpliga platser i östra Skåne. Häckningsmiljöerna karaktäriseras av kortvuxen vegetation, t.ex. olika gräsarter och kråkbär, omväxlande med nakna sandytor, dvs. successionsstadier som är beroende av ständiga störningar för att inte växa igen.

Hot och rödlistning

Fältpiplärkans fortsatta existens i landet hotas av utebliven markstörning och igenväxning av de få kvarvarande häckningslokalerna. Den främsta orsaken till igenväxningen är omfattande kvävenedfall. Detta medför förbuskning och invandring av högörtsvegetation i de magra marker som arten kräver. Längs Hallandskusten, varifrån arten nyligen försvunnit, har många kustnära sandheds-/sanddynsområden exploaterats av t.ex. fritidsstugor och ökat badliv, tidigare även av omfattande bergtallsplanteringar för att förhindra sandflykt. Fältpiplärka rödlistas på grund av en starkt minskande population som numera endast uppgår till lite drygt 50 reproduktiva individer.

Åtgärder

Längs Västkusten finns stora möjligheter att återskapa lämpliga livsmiljöer, till exempel genom att avverka bergtallsplanteringar och rensa bort vresros i dynområden. Samtliga områden som har, eller nyligen har haft, häckande fältpiplärka i Skåne bör skyddas och kontinuerliga åtgärder genomföras, som t.ex. markstörning (blottläggning av sandytor) och borttagande av uppväxande träd och buskar.

Kommentar

Rödlistade arter är sådana där en uppenbar försvinnanderisk föreligger, men för många av dessa finns inga relevanta åtgärder att vidta för att bevara arten i landet. Fältpiplärka är ett exempel på en rödlistad fågelart där konkreta skyddsåtgärder kan bromsa upp eller förhindra den dramatiska minskning som pågår.De av människan avsiktligt införda arterna vresros (från Asien) och bergtall (från Centraleuropa) har bidragit till fältpiplärkans försvinnande från Västkusten.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Jonas Grahn

jonas.grahn@slu.se

018-672659