Dvärgjordstjärna

Geastrum schmidelii

Nära hotad (NT)

null
Foto: Mikael Krikorev

Utbredning och ekologi

Utbredningskarta dvärgjordstjärna
Utbredningskarta dvärgjordstjärna

Dvärgjordstjärna finns i södra Sverige där den är en av de vanligaste jordstjärnorna i torra, öppna och kalkrika miljöer. Den lever som nedbrytare. Man finner den i sanddyner, sandfält, sandstäpp och betade kalktorrängar liksom under enar i torrängar. Ibland förekommer den även i relativt öppen, ofta betad barrskog på kalksten.

Hot och rödlistning

Dvärgjordstjärna hotas främst av upphörande bete med påföljande igenväxning. Arten tål inte ett hög- och tätvuxet fältskikt. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning kan leda till att arten lokalt dör ut. Antalet dvärgjordstjärnor har minskat med 15–30 % sedan 1990, och minskningen bedöms fortsätta på grund av att dess växtmiljö i torra, väldränerade och kalkrika marker håller på att minska i areal och kvalitet på grund av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Dvärgjordstjärna rödlistas i kategorin Nära hotad (NT).

Åtgärder

Det krävs bete i lämplig omfattning i de miljöer där dvärgjordstjärna växer, annars växer de igen. Svampen gynnas av att vegetationen hålls låg genom bete och trampslitage. Den kan under gynnsamma förhållanden förekomma i relativt stor mängd.

Kommentar

Dvärgjordstjärna är ett exempel på en av 30-talet rödlistade svampar som växer i torrängar och sandstäpp, som är starkt hotade miljöer i Sverige. Det pågår ett åtgärdsprogram för sandstäpp i Naturvårdsverkets regi. Av Sveriges 21 arter jordstjärnor är 15 rödlistade. Dvärgjordstjärna är en god indikator på ovanliga och skyddsvärda naturmiljöer. Jordstjärnor är en fantasieggande och välkänd grupp svampar med fruktkroppar som kan påminna om månlandningsfarkoster. De utvecklas under markytan och lyfts upp på en piedestalliknande ställning när de mognar.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Michael Krikorev

michael.krikorev@slu.se

018-672734