Foto: Tomas Lundquist, Naturfotograferna

Busksångare

Acrocephalus dumetorum

Nära hotad (NT)

Utbredningskarta busksångare
Utbredningskarta busksångare

 

Utbredning och ekologi

Busksångare förekommer fortfarande främst längs Ostkusten (Öland, Gotland, Uppland, Västerbotten), men under senare tid även på ett ökande antal lokaler spridda i inlandet. Arten uppträder i ett flertal olika miljöer, t.ex. igenväxande gläntor i lövskog, lövskogsbryn, dikesrenar med spridda salixbuskar och frodig örtvegetation, fuktiga sjöstränder med buskuppslag, salixodlingar, parker och alléer.

Hot och rödlistning

Det finns inga reella hot mot arten. Busksångare är en relativt nyligen, från öster invandrande art som fortfarande har en mycket liten population i landet och därför rödlistas i kategorin Nära hotad. 

Åtgärder

Artens invandring till Sverige kan endast förklaras av en utvidgning västerut från förekomster i Vitryssland och Ryssland. Orsaken till detta är okänd. Lämpliga biotoper finns i överflöd i Sverige, och det finns inga motiv för att underlätta invandringen.

Kommentar

Busksångare har valts som ett exempel på en art som rödlistas på grund av en mycket liten population (beräknat 55 par). Bland fåglar finns många exempel på invandrande arter som bedöms utifrån detta kriterium. Flertalet av dessa nedgraderas på grund av pågående invandring från individrika populationer i vårt närområde. För busksångarens del innebär det att den nedgraderas från Starkt hotad (EN) till Nära hotad (NT). Att invandrande arter, ofta generalister (som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda), blir rödlistade kritiseras ofta. Men trots pågående invandring finns en viss försvinnanderisk, och rödlistans uppgift är att bedöma denna. Busksångaren är en virtuos när det gäller att härma andra fågelarter. Från en riktigt skicklig individ kan uppemot 40 fågelarter urskiljas.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Jonas Grahn

jonas.grahn@slu.se

018-672659