Bredbrämad bastardsvärmare

Zygaena lonicerae

Nära hotad (NT)

Utbredningskarta bredbrämad bastardsvärmare
Utbredningskarta bredbrämad bastardsvärmare

 

Bredbrämad bastardsvärmare "Zygaena lonicerae". Illustration: Jan-Åke Winqvist
Illustration: Jan-Åke Winqvist | Bredbrämad bastardsvärmare "Zygaena lonicerae"

Utbredning och ekologi

Bredbrämad bastardsvärmare finns från Skåne till Dalälven. I Halland och Västsverige förekommer den sparsamt, och den finns även i ett mindre område i norra Sverige i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Arten lever på blomrika ängsmarker men kan även utnyttja andra blomrika marker, t.ex. igenväxande hyggesmark och vägkanter. Fjärilarna besöker gärna röda och blåvioletta korgblommiga växter, t.ex. åkervädd, ängsvädd, väddklint, rödklint och olika tistlar, men även kungsmynta. Larvernas värdväxt är främst rödklöver, men även andra klöverarter, vialer och käringtand.

Hot och rödlistning

Bredbrämad bastardsvärmare hotas främst av upphörande hävd av slåttermarker, igenväxning av tidigare hävdade ängs- och hagmarker, skogsplantering av mindre ängs- och brynnära marker samt intensifierad markanvändning av tidigare blomrika gräsmarker. Tidig slåtter och ensilering av grödan är negativt för arten. För högt betestryck kan missgynna arten genom att larvernas värdväxter och fjärilarnas nektarkällor betas ner. Antalet reproduktiva individer, utbredningsområdets storlek och förekomstarean överskrider gränsvärdena för rödlistning, men arten har minskat kraftigt i antal främst i västra Sverige de senaste decennierna. Minskningstakten bedöms till 15 (10–30) % under de senaste tio åren.  Minskningen avser förekomstarea, kvaliteten på artens livsmiljö, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer avseende antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). 

Åtgärder

Ängsmarker av frisk till torr karaktär bör hållas öppna genom sen slåtter (efter ärtväxternas frösättning) eller med lågt betestryck för att gynna blomrikedom. Alternerande slåtter och bete eller hävd genom slåtter eller bete vartannat år kan också vara gynnsamt för arten. Blomrika vägkanter kan vara viktiga som spridningskorridorer och bör därför även de slås först efter ärtväxternas frösättning.

Kommentar

ArtDatabanken har uppmärksammat bastardsvärmarna inom faunaväkteriet bl.a. genom att ta fram en folder och en app för artgruppen.

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683