Foto: Göran Thor

Blylav

Pectenia plumbea

Starkt hotad (EN)

Utbredningskarta blylav
Utbredningskarta blylav

Utbredning och ekologi

Blylav förekommer främst i nederbördsrika trakter i sydvästra Sverige (Bohuslän, Västergötland och Dalsland) i en zon strax innanför kustremsan. Utanför detta område finns bara enstaka förekomster. Den tillhör en grupp av lavar sozm istället för grönalger innehåller cyanobakterier (som hjälper laven att framställa kolhydrater och ibland kväve). Arten verkar inte tåla stark beskuggning; den förekommer främst i skogsbryn, gläntor och branter.  Blylav växer vanligen på lövträd, huvudsakligen asp men även på ädellövträd som ask i gammal ädellövskog. Värdträden är ofta skadade med savflöde och täckta av levermossan Frullania dilatata.

Hot och rödlistning

Blylav är beroende av hög och jämn luftfuktighet, och den har troligen svårt att överleva en slutavverkning även om värdträden sparas. Därför är en vidlyftig utglesning av skog på eller i omedelbar närhet av lavens lokaler ett hot. Å andra sidan är blylav på vissa lokaler en typisk ”successionsart” där den ofta återfinns på successionsträdet asp, som är ofta är en bristvara i fritt utvecklade, ostörda skogar. Asp avverkas också ofta i samband med gallringar. Lämpliga skogar och lövträd nyskapas i mycket liten utsträckning, till viss del beroende på kraftigt älgbete. På många lokaler växer blylav på ask, och där utgör askskottssjuka ett hot. Blylav verkar fortsätta att minska även i skyddade områden. Orsaken till detta är okänd men kan ha med kvävenedfall att göra. Arten är rödlistad efetrsom populationen minskar. På grund av askskottssjukan flyttas blylav från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN) på rödlistan 2015.

Åtgärder

Åtgärder som kan öka inslaget av asp i landskapsavsnitt där blylav förekommer är önskvärda.

Kommentar

Blylav är en signalart som har ett exotiskt utseende och tillhör ett släkte som främst finns i varmare trakter. Svampen Stigmidium degelii är en lavparasit och bara funnen på blylav, men svampen är avsevärt ovanligare än sin värd. Många lavar har svampparasiter, och vissa av dessa är knutna till en enda lavart. Flera sådana lavparasiter som är helt knutna till rödlistade lavar har rödlistats 2015. Blylav fördes tidigare till släktet Degelia.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Göran Thor

goran.thor@slu.se

018-672419