Silversmygare
Foto: Sven Birkedal och Ulf Gärdenfors

Silversmygare

Utbredningskarta Silversmygare
Figur 1. Kartan visar fynd av silversmygare rapporterade till Artportalen och från ArtDatabankens obsdatabas fram till 1995 (ofyllda cirklar) och från och med 1995 till idag (fyllda blå cirklar).

Varför rapportera: Silversmygare har tidigare funnits i hela Sverige, men har minskat kraftigt inom stora delar av sitt utbredningsområde och bedöms numera vara försvunnen från Dalarnas och Gävleborgs län. I fjälltrakterna förekommer underarten fjällsilversmygare catena. För att bättre kunna utvärdera artens status för rödlistan behöver vi hjälp med att kartlägga dess förekomster. Rapportera fynd via Artportalen. Bifoga helst bild så att fyndet går att validera i efterhand. Om ni återbesöker tidigare kända lokaler utan att hitta arten rapportera gärna som ”ej återfunnen”, eftersom detta också är viktig information.

Kännetecken: Framvingarnas ovansida är orange med breda brunaktiga kanter och flera ljusa fläckar nära vingens spets. Honan är mörkare och har tydligare ljusa fläckar än hanen. Hanen har ett tydligt svart doftfjällsstreck på framvingens ovansida som saknas hos honan. Baksidans ovansida är brunorange med ljusa fläckar och dess undersida är olivgrön med vita fläckar. De vita fläckarna på bakvingens undersida skiljer arten från andra smygare. Bilderna visar nominatformen av silversmygare Hesperia comma comma, underarten catena är mindre och mörkare.    

Vingspann: 25-32 mm

Habitat: Arten förekommer på torrängar med kort vegetation, gärna i klippig terräng nära kusten. Den påträffas även på sandfält och i grusgropar och den nordliga underarten i stening terräng, skogsöppningar och längs älvar.  

Värdväxt: Larvernas värdväxt är främst fårsvingel Festuca ovina, men den kan även utnyttja andra gräs som bergven Agrostis vinealis, borsttåtel Corynephorus canescens, rödsvingel Festuca rubra och engelskt rajgräs Lolium perenne. Underarten catenas värdväxt är okänd. Fjärilarna besöker gärna åkervädd Knautia arvensis, krisslor Inula spp., tistlar Cirsium spp. och klintar Centaurea spp.

Flygtid: För nominatformen normalt från slutet av juli till början av september och oftast tidigare för underarten catena från slutet av juni till slutet av juli.

Läs mer om arten i Artfakta

Silversmygare
Foto: Anders Ohlsson





Litteratur för artbestämning: 
Eliasson, C. U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckel till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae – Nymphalidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
fältnyckeln Dagfjärilar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2006. 
Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Morten Top-Jensen, Michael Fibiger, Sveriges fjärilar. En fälthandbok över Sverigs samtliga dag- och nattfjärilar. Østermarie 2011.
Bo Söderström. Svenska fjärilar. En fälthandbok. Albert Bonniers förlag 2006