Hedpärlemorfjäril
Foto: Sven Birkedal

Hedpärlemorfjäril

Varför rapportera: Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe har minskat kraftigt under en längre tid, men kan lokalt vara allmän. Den hittas främst längs södra Sveriges kuster och på Öland. Det finns få sentida fynd från västkusten. För att bättre kunna utvärdera artens status för rödlistan behöver vi hjälp med att kartlägga dess förekomster. Rapportera fynd via Artportalen. Bifoga helst bild så att fyndet går att validera i efterhand. Om ni återbesöker tidigare kända lokaler utan att hitta arten rapportera gärna som ”ej återfunnen”, eftersom detta också är viktig information.

Kännetecken: Fjärilen är orange till blekare gulorange med svarta teckningar. Har oftast sex fläckar innanför framvingens ytterkant och fyra till fem fläckar innanför bakvingens ytterkant. På framvingens undersida är de trekantiga utkantsfläckarna antingen distinkta eller diffusa. Det finns två former av arten, den vanligare nominatformen har övervägande gula pärlemorfläckar medan formen eris har silverfläckar på bakvingens undersida. Arten kan förväxlas med skogspärlemorfjäril Argynnis adippe vilket gör det extra viktigt med fotobelägg (se Nationalnyckeln och Fältnyckeln för mer information om artbestämning). 

Vingspann: 41-52 mm

Habitat: Arten är tämligen sällsynt på sandhedar, öppna sandiga torrängar och på klippängar med låg vegetation, men där den förekommer är den ofta talrik. Den är också beroende av tillgång till nektarkällor eftersom fjärilen är en flitig blombesökare. 

Värdväxt: Larverna lever på styvmorsviol Viola tricolor och ängsviol Viola canina.

Flygtid: Från slutet av juni till början av augusti.

Läs mer om arten i Artfakta

null
Foto: Sven Birkedal

Litteratur för artbestämning
Eliasson, C. U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckel till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae – Nymphalidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Fältnyckeln Dagfjärilar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2006.
Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Morten Top-Jensen, Michael Fibiger, Sveriges fjärilar. En fälthandbok över Sverigs samtliga dag- och nattfjärilar. Østermarie 2011.
Bo Söderström. Svenska fjärilar. En fälthandbok. Albert Bonniers förlag 2006.