silversmygare och hedpärlemofjäril Sven Birkedal,  ängsnätfjäril Anders Ohlsson
Foto: silversmygare och hedpärlemofjäril Sven Birkedal, ängsnätfjäril Anders Ohlsson

Rapportera fynd av fjärilar!

Fynduppgifter i Artportalen är ett av de underlag som används när vi utvärderar arters status för rödlistan. Glöm inte att rapportera dina fynd på Artportalen! I sommar fokuserar vi på fyra fjärilsarter: ängsnätfjäril, hedpärlemorfjäril, kattunvisslare och silversmygare som minskat under en längre tid, men vars utbredningsområde fortfarande är relativt stort. De är knutna till olika typer av torra gräsmarker, miljöer som blir alltmer sällsynta främst på grund av igenväxning.

Klicka på artnamnen i tabellen för att läsa mer om varje art.

ART

RL 2015 
(kategori)

Flygtid

Länsförekomst
(bofast)

Livsmiljö

Larvens värdväxt

ÄngsnätfjärilMelitaea cinxia        NT slutet av maj – mitten av juli    M, K, I, Hö, Hf, F, O, E, D, AB, C torra gräsmarker och hällmarker axveronika, svartkämpar, gulkämpar
Hedpärlemorfjäril – Argynnis niobe        NT slutet av juni – början av augusti M, K, Hf, N, O, E, D, AB, U  sandiga torrängar och hedmarker styvmorsviol, ängsviol
KattunvisslarePyrgus alveus        VU slutet av juni - mitten av augusti I, Hf, O, E, AB, C, S, X, Y torra gräsmarker och hällmarker, även kalkbrott, grustäkter och kraftledningsgator ljus solvända, ölandssolvända (ev. även fingerörter, jungfrulinväxter, småborrar)
SilversmygareHesperia comma        NT mitten av juli – början av september M, K, I, Hö, Hf, G, F, N, O, E, D, AB, C, U, T, S, Y, Z, AC, BD torra gräsmarker och hällmarker, gärna klippig terräng nära kusten fårsvingel, bergven, borsttåtel, rödsvingel, engelskt rajgräs