Grön flodtrollslända. Foto: Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Grön flodtrollslända

Trollsländor som ska övervakas

 ART  Habitatdirektivart  Rödlistekategori  Flygtid  Länsförekomst  Livsmiljö
Grön mosaikslända           x        LC juli-september M, K, G, F, N, O, E, S, T, U, D, AB, C, X, Y, AC, BD måttligt näringsrika till näringsrika rena vatten
Dvärgflickslända          EN maj-augusti M, F, E, U, C, Hö, I öppna rikkärr med trådstarr
Citronfläckad kärrtrollslända           x        LC maj-juli M, K, G, F, N, Hf, Hö, I, O, E, S, T, U, D, AB, C, W, X, Y, BD från vegetationsrika sjöar till myrgölar, även svagt rinnande vatten
Bred kärrtrollslända           x        LC maj-juli M, K, G, F, N, Hf, O, E, S, T, U, D, AB, C, W, X, Y, AC näringsfattiga till måttligt näringsrika skogssjöar
Pudrad kärrtrollslända           x        LC maj-juli M, K, G, F, N, Hf, Hö, I, O, E, S, T, U, D, AB, C, W, X, Y, AC, BD mindre, näringsfattiga vatten såsom brunvattensjöar
Grön flodtrollslända           x        NT juli-augusti BD rinnande vatten, större vattendrag
Tundratrollslända          NT juli-augusti BD vatten vid trädgränsen, både småvatten på myrar och småsjöar på kalfjäll
Hanen av grön mosaikslända är klarblågrön. Foto Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Hanen av grön mosaikslända är klarblågrön.


Grön mosaikslända Aeshna viridis

En blågrön (hanen) eller grön (honan) stor slända som ofta lägger sina ägg på växten vattenaloe. Den är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad av EU. I Sverige är den relativt ovanlig och påträffas framförallt i östra Mellansverige. Förmodligen finns den dock på många oupptäckta platser och särskilt i sydöstra Sverige och i Norrland saknas kunskap om artens status.

Dvärgflicksländan är vår minsta trollslända. Foto Tommy Karlsson
Foto: Tommy Karlsson | Dvärgflicksländan är vår minsta trollslända.Dvärgflickslända Nehalennia speciosa

Vår allra minsta trollslända är vackert turkosglänsande och tycks i Sverige vara knuten till rikkärr med trådstarr. Dvärgflickslända är en på många håll hotad art och den enda svenska trollsländan som är globalt rödlistad. I Sverige är den mycket sällsynt och endast känd från ett tiotal lokaler. Arten kan ändå gå att finna på nya platser och man bör då framförallt söka den i områden med kalkrik mark där rikkärr finns. Men det ska inte uteslutas att arten även kan förekomma i sura vitmossemiljöer.

Hanen av citronfläckad kärrtrollslända är lätt att känna igen tack vare den gula fläcken på bakkroppen. Foto: Tommy Karlsson
Foto: Tommy Karlsson | Hanen av citronfläckad kärrtrollslända är lätt att känna igen tack vare den gula fläcken på bakkroppen.


Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

En art där hanen har karaktäristisk teckning, den gula fläcken på bakkroppen som har givit den dess namn. Arten kan påträffas i såväl vegetationsrika sjöar som myrgölar. Den har en historia av tillbakagång i Mellaneuropa och är särskilt skyddad av EU. I Sverige är den relativt vanlig och har här en av sina starkaste förekomster i Europa. Det saknas dock fynd av arten i stora delar av Smålandslänen och Västra Götaland – är den där så sällsynt som fyndbilden anger eller bara förbisedd? Det är också okänt hur långt norrut den går i landet och hur vanlig den är i Norrland.

Hanen av bred kärrtrollslända ses ofta vila på näckrosblad. Foto Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Hanen av bred kärrtrollslända ses ofta vila på näckrosblad.
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis

Bred kärrtrollslända är en på många håll i Sverige ovanlig art men är mer allmän i östra Mellansverige. Den har ett karaktäristiskt utseende med klubbformad bakkropp och blåfärgad hane. Även hanens beteende är typiskt då den ofta vilar på näckrosblad. Sländan har en historia av tillbakagång i södra och västra Europa och är klassad som skyddsvärd inom EU. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen. Är den så sällsynt i Smålandslänen och Västra Götaland som fyndbilden anger eller bara förbisedd? Och hur utbredd är arten i Norrland?

Hanen av pudrad kärrtrollslända är gråblå med tydligt vita analbihang. Foto Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Hanen av pudrad kärrtrollslända är gråblå med tydligt vita analbihang.


Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

En blåfärgad (hanen) slända som framförallt påträffas i mindre, näringsfattiga vatten såsom brunvattensjöar. Den har en nordöstlig utbredningstyngdpunkt i Europa och en historia av tillbakagång i södra och västra delen av sitt utbredningsområde. En relativt ovanlig art i Sverige och är särskilt skyddad av EU. Den finns dock spridd över hela södra delen av landet och enstaka fynd har också noterats längs med Norrlandskusten. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen – finns den till exempel utbredd längs med hela Norrlandskusten?

Grön flodtrollslända är mycket karaktäristisk genom sin gröna färg. Foto Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Grön flodtrollslända är mycket karaktäristisk genom sin gröna färg.Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia

En genom sin gröna färg mycket karaktäristisk art som lever i rinnande vatten. Utbredd över stora delar av Europa. Gick kraftigt tillbaka under stora delar av 1900-talet och är särskilt skyddad av EU men har de senaste årtiondena återhämtat sig. I Sverige är den endast känd från de norrbottniska älvarna Råne-, Kalix- och Torne älv samt från några biflöden till dessa. Utbredningsområdet kan dock vara större än vad vi vet idag och det vore värdefullt att undersöka om den finns uppströms kända lokaler, i vattendrag mellan nämnda älvar samt i Piteälven.

Tundratrollslända tillhör ett släkte glanstrollsländor som är grönmetallicglänsande. Foto Magnus Billqvist
Foto: Magnus Billqvist | Tundratrollslända tillhör ett släkte glanstrollsländor som är grönmetallicglänsande.Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat längst i norr och finns främst i områden vid eller ovanför trädgränsen. I Sverige är den endast funnen på tre platser i den allra nordligaste delen av fjällen. Arten finns dock sannolikt på flera platser i nordligaste Sverige men det är okänt hur utbredd den är och hur långt söderut den går. 

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Pavel Bína

pavel.bina@slu.se

018 - 673406