6,3 miljoner till biologiska samlingar av dåligt kända organismgrupper

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 6 350 000 kronor till sex projekt vid landets biologiska museer. Projekten handlar till största delen om digitalisering av och ökad tillgänglighet för samlingar av dåligt kända arter och organismgrupper.

Svenska artprojektets budget utökas med femton miljoner kronor från och med 2016. ArtDatabankens chef Lena Sundin Rådström beslutade därför den 16 december att under 2016 fördela drygt 6,3 miljoner kronor till projekt vid landets biologiska museer.

De sex projekt som nu får stöd gäller digitalisering av samlingar av dåligt kända och ekologiskt viktiga grupper som kräftdjur, kvalster, spindlar, steklar och tvåvingar samt prioriterade grupper bland växter och svampar, men även stärkt samlingsvård och förstärkt taxonomisk kompetens vid museerna. 

Svenska artprojektets museistöd inrättades 2005. Tack vare museistödet har digitaliseringsarbetet vid landets naturhistoriska samlingar tagit ordentlig fart och alltmer material blivit tillgängligt som underlag för forskning och för de areella näringarna, samhällsplanerare och naturvårdande myndigheter. 

– Som en grund för ekologisk forskning behöver vi veta vilka arter som finns i landet, inte minst för att följa hur klimatförändringar och annan mänsklig påverkan inverkar på mångfalden, säger Ulf Gärdenfors, chef för program Taxonomi vid ArtDatabanken. Vi behöver veta var i landet arterna finns, och Sveriges rika museisamlingar är därför helt oumbärliga som referens. 

Inom Svenska artprojektet har sedan starten 2002 hittills mer än 3 000 nya arter för landet upptäckts, varav ungefär en tredjedel, 1 000 arter, är helt nya för vetenskapen. Många av dessa arter fanns faktiskt redan representerade i museernas samlingar, men hade ännu inte uppmärksammats, på grund av bristen på taxonomiska experter som kan gå igenom och kvalitetssäkra samlingarna. Men många av de redan kända arterna har också hittills varit dåligt kända.

Sökande Förvaltande organ Projekt Anslag 2016 (tkr)
Ulf Arup      Biologiska museerna, Lunds universitet Digitalisering (individregistrering inkl. koordinatsättning) av kvalster och prioriterade grupper av insekter. 1 400
Per Ericson      DINA-gruppen, c/o Naturhistoriska riksmuseet DINA-projektet (Digitalt Informationssystem för Naturhistoriska samlingar) 800
Mats Eriksson Evolutionsmuseet, Uppsala universitet Förstärkning av taxonomisk kompetens och samlingsvård inom lichenologi samt samlingsvård och digitalisering (individregistrering inkl. koordinatsättning) i spindelsamlingen (prioritet åt Thomisidae, Salticidae och Lycosidae). 1 200
Hans Peter Dahlgren                                                Göteborgs naturhistoriska museum Digitalisering (individregistrering inkl. koordinatsättning) av prioriterade grupper bland steklar. 800
Per Ericson Naturhistoriska riksmuseet Digitalisering (individregistrering inkl. koordinatsättning) av kräftdjur (exklusive Decapoda) samt prioriterade grupper av steklar och tvåvingar 1 400
Håkan Wittzell Sveriges virtuella herbarium, c/o Biologiska museerna, Lunds universitet Digitalisering (individregistrering inkl. koordinatsättning) av botaniska samlingar av prioriterade organismgrupper vid Göteborgsherbariet och Biologiska museerna i Lund.  750

.

Bilden visar Xanthoria parietina, här inzoomad

null
Foto: Christopher Reisborg

Svenska artprojektets fyra huvudmål är:

  • Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå
  • Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga
  • Kvalitetssäkrade fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga
  • Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574

Ulf Gärdenfors

ulf.gardenfors@slu.se

+46 18-672623