Tord Snäll professor i ekologi

Under 2015 installeras tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män vid SLU.

Tord Snälls forskning handlar om att förstå arters spridning och kolonisation í skogslandskapet, med tonvikt på trädlevande mossor och lavar. Med fördjupade kunskaper om arternas biologi utvecklar han datormodeller som beskriver arternas möjlighet att överleva i landskapet, beroende på hur det framtida skogsbruket bedrivs och hur klimatet förändras. Målet är ett skogbruk som både levererar skogsprodukter bevarar biologisk mångfald. Idag undersöker han också möjligheten att använda enklare modeller baserade på medborgardata, dvs. alla de artobservationer som allmänheten rapporterar in i olika databaser