Prenumerera på aktuellt via RSS

Frågan om hur många lodjur som fanns i Sverige vid EU-inträdet 1995 har varit föremål för diskussion, inför kommande riksdagsbeslut nu i början av december. Att föreslå en lägsta tillåten nivå för antalet lodjur i landet som ligger under nivån när landet gick in i EU skulle strida mot gällande EU-direktiv. Enligt ArtDatabanken är det just vad som föreslås i rovdjurspropositionen.

I september presenterade miljöministern sin rovdjursproposition. I juni, under arbetet med propositionen, hade ArtDatabanken kontakt med miljödepartementet och pekade då på problemet att vi riskerar att ange en nivå som kommer strida mot gällande EU-direktiv. Propositionen föreslår en lägsta tillåten nivå på 700-1000 lodjur. Problemet är att år 1995 fanns i storleksordningen 1 700 lodjur i landet, enligt de underlag som ArtDatabankens bedömning baseras på.

I EU’s art- och habitatdirektiv finns en bestämmelse som säger att den lägsta nivå för antal djur i landet som kan accepteras inte får underskrida den nivå som rådde då direktivet började gälla i landet, i vårt fall år 1995. I samband med dialogen kring propositionen upptäcktes också en olycklig formulering på en punkt i det faktablad om lodjur som finns tillgängligt via ArtDatabankens webbsida. En uppgift om antalet lodjur i södra Sverige gick att tolka som att det handlade om totalsumman för hela landet. Den här feltolkningen har givit upphov till en missuppfattning som sedan tyvärr har spritts vidare. Uppgiften är nu rättad i artfaktabladet.

Inför att höstens rovdjursproposition ska upp för beslut i riksdagen i början av december kallades Naturvårdsverket, Jordbruksverket och ArtDatabanken till utfrågning av miljö- och jordbruksutskottet 14 november. ArtDatabanken pekade då återigen på det här problemet. Vid det tillfället bevakades frågan av Sveriges radio, som valde att göra ett inslag om det 27 november. Just det här missförståndet har alltså varit föremål för diskussion i ungefär ett halvår.

ArtDatabanken grundar sina bedömningar av status och trender för Sveriges arter på sammanställningar av tillgängliga data och andra källor, så även i fallet lodjur. Eftersom lodjursstammen befann sig i en snabb tillväxt under mitten av 90-talet är frågan delvis svårbedömd. I en utredning från 2011 (SOU:2011:37) redovisas t.ex. siffran 1200 lodjur i landet 1995. En enkel beräkning redovisas i faktaruta 1, och ett par centrala underlag i faktaruta 2.

 

FAKTARUTA

Det totala antalet lodjur i hela landet beräknas genom att lägga samman två delar: i rennäringsområdet (större delen av Norrland) och utanför (övriga landet). Underlag: se faktaruta 2).

  • I rennäringsområdet: 204 reproduktioner x omräkningsfaktor 5,5 – 6,25 betyder 1122-1275 lodjur i 1995. (1997, dvs. födda 1996, registrerades 247 familjegrupper i rennäringsområdet).
  • Utanför renskötselområdet: 130-159 reproduktioner x omräkningsfaktor 5,5 – 6,25 betyder 715-994 lodjur.

dvs. som minst: 1122 + 715 = 1837 djur
som mest 1275 + 994 = 2269 djur

  • Totalt i landet 1995: 1800-2300

 

Bild ur: Andrén och Liberg. Den svenska lodjursstammen 2004-2008. Rapport Grimsö forskningsstation/ Viltskadecenter (ISBN 978-91-86331-08-5), sid. 5. ArtDatabankens kommentar: Siffrorna för antalet lodjur i renskötselområdet går inte längre tillbaka än år 1998 men det måste anses ytterst osannolikt att stammen där ökade från noll till ett tusen på två-tre år.


Figur 2. Den beräknade totala lopopulationen inom renskötselområde (rött), rådjursområdet (blått) och för hela Sverige (gult; medel och 95 % konfidensintervall).

 

 

UTVIDGAD FAKTARUTA

Naturvårdsverket 2002. Beslut om skyddsjakt på lodjur vintern 2002/2003. Dnr 411-7431-02 NF Tabell 1, sid 13. 204 föryngringar (familjegrupper) i renskötselområdet 1996 (födda 1995) Tabell 2, sid 13. Antal funna föryngringar (familjegrupper) utanför rennäringsområdet vintrarna 1999/2000 - 2001/2002 = 139 (källa Svenska Jägareförbundet).

Andrén och Liberg . Den svenska lodjursstammen 2004-2008. Rapport Grimsö forskningsstation/ Viltskadecenter (ISBN 978-91-86331-08-5) Figur 1, sid 4. Visar beräknade antal lofamiljegrupper inom renskötselområdet (rött), rådjursområdet (blått) och för hela Sverige (gult). I rådjursområdet kan utläsas ca 130 föryngringar 1995.

I betänkandet Rovdjurens bevarandestatus (SOU 2011:37) anges följande (sid 78-79): Utanför renskötselområdet registrerades under vintern 1995/1996 totalt 159 föryngringar av lodjur. Inventeringarna utfördes i Svenska Jägareförbundets regi och omfattade delar av det dåvarande utbredningsområdet.

Andrén m.f. 2002. Estimating total lynx population size from censuses of family groups. Wildlife Biology 8:299-306. Underlag visar att antalet föryngringar ska multipliceras med faktorn 6,4 för att få fram antalet individer. Den omräkningsfaktorn återges också i gällande Nationella förvaltningsplan för lodjuret från april 2013 (sid. 56).

Andrén och Liberg . Den svenska lodjursstammen 2004-2008. Rapport Grimsö forskningsstation/ Viltskadecenter (ISBN 978-91-86331-08-5) Omräkningsfaktor 5,5-6,25 för lodjur beroende på bytestäthet.

Rennäringsområdet: 204 reproduktioner x omräkningsfaktor 5,5 – 6,25 betyder 1122-1275 lodjur i 1995. (1997, dvs. födda 1996, registrerades 247 familjegrupper i rennäringsområdet).

Utanför renskötselområdet: 130-159 reproduktioner x omräkningsfaktor 5,5-6,25 betyder 715-994 lodjur.

Totalt i landet 1995: 1800-2300
1122 + 715 = 1837 ind.
1275 + 994 = 2269 ind.